Prejsť na obsah
Projektové stredisko

  

Názov projektu:

Univerzitný vedecký park STU Bratislava – II. fáza

Krátky opis projektu

Projekt je zameraný na dobudovanie Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dvoch lokalitách – v areáli STU v Mlynskej doline a v areáli Námestie slobody/Radlinského ul. V Bratislave.
Realizácia projektu dobudovania UVP STU zlepší podmienky pre výskum v jednej z najväčších výskumno-vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky. Odstránia sa bariéry brániace efektívnejšiemu vstupu do Európskeho výskumného priestoru a k efektívnejšej spolupráci s priemyselnou a spoločenskou praxou.

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je investičné posilnenie infraštruktúry a aplikovaný výskum v piatich indikovaných oblastiach výskumu. V oblasti infraštruktúry sa budú aktivity sústreďovať do investícií špičkovej prístrojovej infraštruktúry vrátane optimalizácie jej umiestnenia a taktiež do systémových nástrojov podporujúcich ochranu duševného vlastníctva a prenos nových poznatkov a technológií do praxe.
Projekt počíta s využitím už uskutočnených investícií do infraštruktúry vrátane novej budovy na Ilkovičovej ul., projektov centier excelentnosti, kompetenčných centier, projektov 6. a 7. RP, ako aj ďalších projektov.

Výsledok projektu

Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok na realizáciu špičkového, medzinárodne široko akceptovaného aplikovaného výskumu, podmienok pre medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu s hospodárskou a priemyselnou praxou ako aj prenosu nových technológií a poznatkov do praxe. V neposlednom rade napomôže zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania v príslušných technických disciplínach, keďže toto je priamo naviazané na vlastný výskum a vývoj vzdelávacích pracovísk.

Hlavné aktivity projektu

1.1 Zriadenie a manažment UVP
1.2 Budovanie priestorovej a prístrojovej infraštruktúry regionálnych centier UVP
2.1 Aplikovaný výskum vo vybraných vedných odboroch
3.2 Zlepšovanie kvality manažmentu prenosu technológií do praxe
3.3 Podpora využívania práv duševného vlastníctva

____________________________________________________________________________________________________
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ