Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

ITMS:

26220220077

Kód výzvy:

OPVaV-2009/2.2/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

04/2010 - 12/2013

Obdobie udržateľnosti projektu:

09/2014 - 08/2019

Cieľ projektu:

Akcelerácia a zefektívnenie excelentného priemyselného výskumu VUJE, a.s. v oblasti energetickej bezpečnosti SR  a zvýšenie miery spolupráce s akademickou sférou.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:


Mgr. Emília Búciová