Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní

ITMS:

26220220140

Kód výzvy:

OPVaV-200912'2105-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2011 - 06/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

02/2016 - 01/2021

Cieľ projektu:

Významné zlepšenie postupov zameraných na vývoj metód razenia hĺbkových energetických studní uplatnením nových materiálov, postupov a technológií.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:

Mgr. Andrea Juríková