Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Vývoj betónových konštrukcií akumulačných vákuových nádrží

ITMS:

26220220138

Kód výzvy:

OPVaV-2009/2.2/05-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2011 - 06/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

03/2016 - 02/2021

Cieľ projektu:

Vývoj vákuom izolovaných betónových nádrží slúžiacich na vyrovnávanie sezónnych variácií medzi obdobím dostupnosti a obdobím spotreby tepelnej energie získanej zo slnečnej energie.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:

Mgr. Andrea Juríková