Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

ITMS:

26230120002

Kód výzvy:

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie:

3.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/Partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2010 – 12/2014

Obdobie udržateľnosti projektu:

06/2016 - 05/2021

Cieľ projektu:

Vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.

Webová stránka projektu:

www.hpc.stuba.sk  

Projektový manažér:


Mgr. Emília Búciová