Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu

ITMS:

26220220074

Kód výzvy:

OPVaV-2009/2.2/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Realizácia aktivít projektu:

06/2010 - 11/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

05/2016 – 04/2021

Cieľ projektu:

Detailný výskum správania sa kvapalných odpadov v priebehu separačných procesov.

Vybudovanie  špecializovaného fyzikálno-analytického laboratória s dôrazom          na chemické a reologické vlastnosti kvapalných odpadov, medziproduktov              a produktov regenerácie.

Vytvorenia špecializovaných zariadení, na ktorých sa bude študovať možnosť separácie využiteľných zložiek kvapalných odpadov s cieľom minimalizácie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Vedecký výskum minimalizujúci nevyužiteľné odpady s tým, aby aj odpady boli priemyselne využiteľné.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Pavel Timár, CSc.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:


Mgr. Emília Búciová