Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II

ITMS:

26240120029

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Prijímateľ projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2010 - 07/2014

Obdobie udržateľnosti projektu:

03/2015 - 02/2020

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality špičkových výchovno-vzdelávacích pracovísk smart technológií, systémov a služieb a ich integrácia do medzinárodnej spolupráce.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Webová stránka projektu:

http://www.matchivate.com/ncts/index.html

Projektový manažér:


Mgr. Emília Búciová