Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

ITMS:

26240220073

Kód výzvy:

OPVaV-2010/4.2/06-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Realizácia aktivít projektu:

08/2011 - 11/2015

Prijímateľ/Partner projektu:

Partner projektu

Cieľ projektu:

Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra, spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je podpora kľúčových priemyselných odvetví SR.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Administrátor projektu za PS STU:

Ing. Kristína Šnegoňová - projektový manažér