Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

ITMS:

26240220072

Kód výzvy:

OPVaV-2010/4.2/06-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Prijímateľ projektu

Realizácia aktivít projektu:

09/2011 – 12/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

04/2016 - 03/2021

Cieľ projektu:

Posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi hospodárskou a akademickou sférou vytvorením kompetenčného centra orientovaného na inteligentné technológie.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Webová stránka projektu:

www.kompetencnecentrum.sk

Projektový manažér:

 Mgr. Emília Búciová