Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Knowledge discovery-štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania

ITMS:

26240220063

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.2/05-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2011–12/2013

Obdobie udržateľnosti projektu:

03/2016 - 02/2021

Cieľ projektu:

Prispieť k posilneniu výskumnej a vývojovej základne podnik. sféry prostredníctvom výskumu a vývoja nových postupov a metód pre štruktúrovanie rozsiahlych dát.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:


Ing. Mgr. Eva Fančovičová