Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

ITMS:

26250120045

Kód výzvy:

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

5 - Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie:

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Prijímateľ/Partner projektu:

Prijímateľ projektu

Realizácia aktivít projektu:

06/2010 - 11/2013

Obdobie udržateľnosti projektu:

11//2015 - 10/2020

Cieľ projektu:

Skvalitnenie vzdelávania na pracoviskách STU ako pilieroch regionálneho rozvoja realizáciou II. etapy modernizácie hmotnej a IKT infraštruktúry.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.

Webová stránka projektu:

http://www.stuba.sk/sk/vyskume/projekty-kib.html?page_id=199

Administrátor projektu za PS STU:

Ing. Mgr. Eva Fančovičová