Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu

ITMS:

26240120034

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

03/2013 - 02/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

11/2015 - 10/2020

Cieľ projektu:

Komplexný výskum a vývoj v oblasti detekcie, identifikácie a metabolizmu zakázaných návykových omamných látok, ich prekurzorov a iných zneužívaných zlúčenín.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Ladislav Štibranyi, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:

Mgr. Andrea Juríková