Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií

ITMS:

26240220088

Kód výzvy:

OPVaV-2013/4.2/09-RO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

09/2013 - 07/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

05/2016 - 04/2021

Cieľ projektu:

Špecifický cieľ 1: Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 2: Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja

Špecifický cieľ 3: Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:

Mgr. Emília Búciová