Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov

ITMS:

26240220070

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.2/05-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

02/2011-06/2014

Obdobie udržateľnosti projektu:

01/2015 -12/2019

Cieľ projektu:

Plazmotermické procesy a ich využitie pre dezintegráciu anorganických materiálov pre ultra hlboké geotermálne vrty.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Michal Varchola, PhD. (SjF)
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. (FEI)

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:

Ing. Mgr. Eva Fančovičová