Prejsť na obsah
Projektové stredisko

 

 

Názov projektu:

 

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

 

 

ITMS:

 

 

26240120016

 

Kód výzvy:

 

 

OPVaV-2008/4.1/01-SORO

 

Operačný program:

 

 

Výskum a vývoj

 

Spolufinancovaný fondom:

 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:

 

 

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

 

Opatrenie:

 

 

4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

 

Prijímateľ/Partner projektu:

 

 

Prijímateľ projektu

 

Realizácia aktivít projektu:

 

 

05/2009 - 10/2011

 

Obdobie udržateľnosti projektu:

 

09/2015 - 08/2020

 

Cieľ projektu:

 

Cieľom centra je zvýšenie výskumného potenciálu STU a integrácia vedeckých tímov zameraných na nové, ekologicky prijateľné obnoviteľné zdroje energie. 

 

Zodpovedný riešiteľ projektu:

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

 

Webová stránka projektu:

 

 

http://www.nc-oze.stuba.sk/

 

 

Projektový manažér:

 

 

Mgr. Emília Búciová