Prejsť na obsah
Projektové stredisko

 

 

Názov projektu:

 

Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach

 

ITMS:

 

 

26240120007

 

Kód výzvy:

 

 

OPVaV-2008/4.1/01-SORO

 

Operačný program:

 

 

Výskum a vývoj

 

Spolufinancovaný fondom:

 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:

 

 

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

 

Opatrenie:

 

 

4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

 

Prijímateľ/Partner projektu:

 

 

Partner projektu

 

Realizácia aktivít projektu:

 

 

03/2009 – 02/2011

 

Obdobie udržateľnosti projektu:

 

12/2013 - 11/2018

 

Cieľ projektu:

 

Podpora a skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového základného výskumu v rámci Centra excelentnosti MACHINA a zvýšenie jeho prínosu pre spoločnosť a prax.

 

Zodpovedný riešiteľ projektu:

 

doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc.

 

Webová stránka projektu:

 

 

 

 

 

Projektový manažér:

 

 

Mgr. Emília Búciová