Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

            

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, B r a t i s l a v a

 

V Bratislave dňa 01. 06. 2016

Číslo: 9/2016 – PR

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na vykonanie smernice rektora číslo 9/2016-SR zo dňa 01. 06. 2016 Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, v súlade s článkom 3 bod 1 písm. c) v spojení s článkom 5 bod 4 smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá vydávania interných predpisov na  Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 

v y d á v a

príkaz rektora

Sadzobník odmien

za autorskú a inú činnosť Vydavateľstva

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

 

ktorým ustanovuje nasledovné:  

 

Prvá časť

 

 1. Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave[1] (ďalej tiež ako „Vydavateľstvo  STU“) je oprávnené za činnosť uvedenú v smernici rektora číslo 9/2016-SR zo dňa 01. 06. 2016 Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „pravidlá vydávania publikácií“) písomne dohodnúť odmenu vypočítanú spôsobom a vo výške uvedenej v Sadzobníku odmien za autorskú a inú činnosť Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý tvorí prílohu tohto príkazu rektora (ďalej len „sadzobník odmien“).
 2. Sadzobník odmien sa vydáva na základe § 69 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

 

 1. Sadzobník odmien ustanovuje výšku autorskej odmeny za používanie diela vydaného Vydavateľstvom STU podľa schváleného edičného plánu študijnej literatúry, odmenu recenzentov za vypracovanie recenzného posudku na dielo a odmenu zostavovateľov za zostavenie diela.

 

 1. Výška autorskej odmeny je ustanovená s ohľadom na rozsah rukopisu publikácie, t. j. rozsah textovej, obrázkovej, tabuľkovej časti publikácie a jej príloh, pričom je limitovaná stanoveným rozsahom vychádzajúcim zo šesťdesiatnásobku týždenného počtu hodín prednášok (cvičení) v danom predmete,  t. j.   60 normovaných strán/1 hod prednášky (cvičenia) v týždni.

 

 1. Pri stanovení autorskej odmeny vysokoškolskej učebnice sa tiež vychádza zo stanoveného rozsahu publikácie, t. j. 60 normovaných strán/1 hod prednášky. V prípade, ak autor preukáže, že učebnica sa používa pre viac predmetov, bude výška autorskej odmeny limitovaná násobkom počtu normovaných strán/1 hod prednášky a počtu predmetov, na ktoré sa učebnica používa.

 

 1. Autorská odmena monografie sa vypočíta a dohodne s ohľadom na plánovaný rozsah publikácie.

 

 1. Vydavateľstvo STU pri všetkých úkonoch v zmysle pravidiel vydávania publikácií a tohto príkazu rektora koná v mene STU, bez ohľadu na skutočnosť, na ktorej súčasti STU sa publikácia používa. 

 

Druhá časť

 

 1. Tento príkaz rektora je možné meniť a dopĺňať len písomnými, rektorom podpísanými dodatkami k príkazu rektora.

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto príkazu rektora je príloha číslo 1, ktorou je Sadzobník odmien za autorskú a inú činnosť Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

 1.   Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania (1. 6. 2016).

 

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                         

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

            rektor                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha číslo 1

Sadzobník odmien za autorskú a inú činnosť Vydavateľstva

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

 1. 1.    Autorská odmena za použitie prvého vydania pôvodného diela

1.1     Študijná literatúra

návody na cvičenia, teoretické skriptá         54,00 €/1 AH[2]

1.2  Študijná literatúra

vysokoškolská učebnica, monografia                       78,00 €/1 AH

 

 1. 2.    Odmena za zostavenie diela                              28,00 €/1 AH

 

 1. 3.    Odmena za dotlač a za ďalšie vydanie diela

3.1 Odmena za dotlač diela[3]                                neposkytuje sa

3.2 Odmena po troch rokoch od vydania                         60 % z odmeny za prvé vydanie diela[4]

3.3 Odmena podstatne prepracovaného diela                                     

3.3.1    odmena za dielo prepracované

od 41 do 80 % rozsahu                      80 % z odmeny za prvé vydanie   diela

3.3.2        odmena za dielo prepracované

na viac ako 80 % rozsahu                  odmena ako za prvé vydanie diela

3.4 Odmena za doplnené vydanie                                    0 %, resp. 60 % za pôvodnú časť po 3 rokoch od vydania a 100 % za novú časť

 

4. Odmena za recenzovanie rukopisu pripravovaného diela

4.1  Odmena za recenzovanie  

skrípt na cvičenie a teoretických skrípt        0,5 €/strana

4.2  Odmena za recenzovanie

vysokoškolskej učebnice a monografie        0,8 €/strana[1] Článok 2 bod 3 písm. d) a článok 4 bod d) platného Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 1/2015-OP.

 

[2] Jeden autorský hárok (AH) = 20 normalizovaných strán (n. s.) = 36 000 typov (vrátane medzislovných medzier) alebo 2300 cm2 plochy obrázkov vo vydanej publikácii, 1 n. s. = 30 riadkov so 60 písmenami vrátane medzislovných medzier.

 

[3] Za dotlač diela sa podľa licenčnej zmluvy a tohto sadzobníka odmien považuje vydanie nezmeneného diela do 36 mesiacov, ak to umožňuje zmluvne dohodnutý počet výtlačkov.

 

[4] Dielo, ktoré je oproti predchádzajúcemu vydaniu nezmenené, resp. sú v ňom opravené tlačové, jazykové a číselné chyby, príp. jeho obsah je prepracovaný do 40 % jeho rozsahu.