Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

  

  

                                                                                                                                  Príloha č. 4

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

 

Príprava podkladov na vydavateľské spracovanie

(pokyny pre autorov)

 

Žiadame text písať tak, aby pravý a ľavý okraj na strane bol úplne rovnaký, napr. 2,3 cm z každej strany.

 

 

Rukopis

T e x t: čitateľný rukopis písaný s riadkovaním od 1,3 až 2 (v prípade množstva vzorcov radšej na 1,3, resp. 1,5) vo Worde, príp. na písacom stroji, na papieri formátu A4, jednostranne, umiestnené na stred papiera.

V z o r c e: písané na počítači, príp. strojom, resp. v ojedinelých prípadoch zložité (napr. štruktúrne chemické) rukou na papieri alebo pauzovacom papieri.

O b r á z k y: perovky kreslené v počítači, príp. na pauzovacom papieri, resp. papieri (nie xerokópie), fotografie.

 

Podklad na počítačovú sadzbu

T e x t: vo Worde, príp. v inom programe (napr. pre matematiku) písaný s riadkovaním od 1,3, príp. 2 pre potreby opráv jazykovej redakcie, bez delenia slov, najvhodnejšie bez štýlov a ďalších úprav,  písmo použiť dobre čitateľné, zreteľne ohraničené a ostré, napr. Arial, Times,

– po jazykovej redakcii upravuje vydavateľstvo SPEKTRUM STU, resp. autor. Autor rukopis dodá

pri tlači na formát A4 (1 : 1) skriptá

            šírka riadku strany 16 cm

            výška strany (vrátane stránkového číslovania) 25 cm

            použiť 12-bodové písmo pre základný text

umiestnenie textu na stred – dôležité je, aby pravý a ľavý okraj bol rovnaký

pri tlači na formát A4, ktorý sa bude zmenšovať na formát A5, B5 – zborník, autoreferát, skriptá, príručka atď. vo vydavateľstve SPEKTRUM STU

            šírka riadku strany 16 cm

            výška strany (vrátane stránkového číslovania) 25 cm

            použiť 12-bodové písmo pre základný text

pri naformátovaní priamo

na A5 – zborník, príručka atď.

šírka riadku strany 11 cm

výška strany (vrátane stránkového číslovania) 17 cm

pre základný text použiť 8 – 9-bodové písmo

umiestnenie textu na stred

na B5 – zborník, vysokoškolská učebnica, monografia atď.

            šírka riadku strany 13,6 cm

            výška strany (vrátane stránkového číslovania) 21 22 cm

            použiť 10 – 11-bodové písmo pre základný text

umiestnenie textu 4 – 4,2 cm od horného okraja papiera, ľavý okraj papiera 2,2 – 2,3 cm – ľavý a pravý okraj rovnako

výška B/5, šírka A/4 – vysokoškolská učebnica, monografia a pod.

            šírka riadku strany 16 cm

            výška strany (vrátane stránkového číslovania) 21 22 cm

            použiť 10 – 11-bodové písmo pre základný text

umiestnenie textu 4 – 4,2 cm od horného okraja papiera, ľavý okraj papiera 1,8 - 2 cm, ľavý a pravý okraj rovnako

Medzera medzi textom a titulkami:

            od názvu kapitoly po podtitul   3 – 6 medzier (riadkov)

            od podtitulu po text                  2 medzery

            od textu po medzititul               1 – 2 medzery

            od medzititulu po text               1 medzera

Medzera medzi textom a vzorcom a vzorcami navzájom          1 medzera

O b r á z k y, g r a f y: priamo do textu, resp. vynechať voľné miesto, obrázky sa vmontujú do textu vo vydavateľstve SPEKTRUM STU; mierka zmenšenia alebo zväčšenia sa určí spravidla vo vydavateľstve SPEKTRUM STU. text k obrázku treba napísať písmom o 1 bod menším ako základný text, titulok obrázku sa umiestni pod obrázok (napr. Obr. 1. Výveva, resp. Obr. č. 1) medzi textom pod obrázkom a ďalším textom je 1-riadková medzera, obrázky možno aj obsádzať – medzera medzi obrázkom a obsadzovacím textom je 1 cm. Číslovanie obrázkov je priebežné, alebo podľa kapitol. To isté platí aj pre grafy.

T a b u ľ k y: Tabuľka má obsahovať potrebné údaje prehľadne usporiadané, stĺpce, resp. riadky majú byť oddelené čiarami bez zbytočného rastrovania (vyfarbovania). Názov tabuľky má byť umiestnený nad tabuľkou z ľavej strany (napr. Tabuľka 1. Druhy čerpadiel, resp. Tab. č. 1). Píše sa o 1 stupeň menším písmom. Číslovanie tabuliek je priebežné, alebo podľa kapitol napr. Tabuľka 1.3 (tretia tabuľka 1. kapitoly). Pri rozsiahlych tabuľkách sa pokračovanie tabuľky na ďalších stranách píše hore nad tabuľkou – pokračovanie Tab. 1.

P r í l o h y: Označujú sa latinkou a príslušným číslom (napr. Príloha A, Príloha A.1, Obr. A.1 atď.). Stránkovanie sa riadi rovnakými pravidlami ako stránkovanie hlavného textu.

Č í s l o v a n i e  s t r a n y (prispôsobené na plnú stranu textu):

–    umiestnenie v hornej časti strany 1 cm od prvého riadku textu,

–        umiestnenie v dolnej časti strany 1 cm od posledného riadku plnej strany textu, t. j.

na úrovni 25 cm do stredu alebo po okrajoch. Pozor na pravú a ľavú stranu!

Stránkovať pri skriptách sa začína číslom 3 (prvá strana je titulný list, druhá strana je rub titulného listu), úvod, predslov alebo obsah, či 1. kapitola – t. j. vlastný text skrípt začína na strane 3, resp. pri vysokoškolských učebniciach alebo monografiách na strane 5 (patitul, rub patitulu, titulný list, ©). Pri publikáciách viazaných do tvrdej väzby text publikácie vždy začína číslom 5 (patitul, rub patitulu, titul, rub titulu ©). Stránkovať možno do stredu alebo po okrajoch (nepárne číslo je vždy na pravej strane otvorenej publikácie), hore alebo dolu. V prípade záhlavia je číslovanie hore. Do priebežného stránkovania sa počíta okrem vstupných strán a vlastného textu aj celostránkové obrázky, zoznam literatúry, menný, či vecný register, prílohy. Ak sú prílohami samostatné dokumenty, stránkujú sa osobitne. Čísluje sa arabskými číslicami nepretržite. Veľkosť stránkového čísla má byť rovnaká ako základný text, resp. o stupeň menšia. V prípade zborníkov vstupné strany môžu byť číslované aj latinkou a vlastný text potom arabskými číslicami. Sprievodný materiál (napr. CD nosič, filmy a pod.) sa do stránkovania nepočítajú.

Pozor! Do číslovania sa počítajú aj prázdne strany.

Č l e n e n i e  t e x t u na kapitoly, podkapitoly...:

1        Nukleárna magnetická rezonancia

1.1 NMR parametre

1.1.1        Chemický posun

1.1.1.1 Charakteristika spinových systémov

            ---  bez čísla – rozlíšiť len písmom

            --- bez čísla – rozlíšiť len písmom

POZOR! Dodržať hierarchiu členenia v celom rukopise. Veľkosť písma titulkov a podtitulkov závisí od hierarchie členenia, spravidla začína veľkosťou o 2 body väčšou ako základné písmo. Členenie býva spravidla do 4 úrovní, výnimočne viac a vtedy sa odporúča nedávať čísla, rozlíšiť len písmom.

Každú novú kapitolu začať na novej strane! Nemusí to byť len pravá strana.

Rovnaké pravidlá platia aj na prípravu textov do elektronickej formy.

 

 

 

 

Úprava po jazykovej redakcii

Rukopis po jazykovej úprave

     - opraví vydavateľstvo SPEKTRUM STU. Autor v rukopise vyznačí opravy, s ktorými nesúhlasí, aby boli zanesené do čistopisu.

     - autor opraví sám, čím upraví text do konečnej podoby. Opravený čistopis odovzdá do vydavateľstva SPEKTRUM STU v  elektronickej forme

 na CD, alebo DVD nosiči vo Worde aj v pdf formáte. Zároveň vráti vydavateľstvu SPEKTRUM STU rukopis po jazykovej redakcii.

           Ak autor sám upravuje rukopis, ktorý potom slúži ako tlačová predloha, prosíme

dodržať tieto pokyny:

–        pri titulkoch rovnakého charakteru dodržať rovnaký typ aj veľkosť písma,

–        titulky nedávať na koniec strany tak, aby text pokračoval na nasledujúcej strane,

príp. aby sa s titulkom vysádzal jeden riadok textu a ostatný text pokračoval na nasledujúcej strane,

–        stranu nezačínať neúplným riadkom, ani nekončiť jedným riadkom z odstavca,

–        text členiť na odstavce, začínať 3. až 5. úderom, medzi odstavcami nerobiť

medzeru,

–        pri viacstĺpcovej sadzbe medzera medzi stĺpcami je 0,5 cm,

–        názov tabuľky napísať z ľavej strany, označenie samotnej tabuľky bez textu je na

pravej strane. Každá tabuľka by mala mať vlastný text, v ojedinelých prípadoch, ak tabuľka nemá priradený text, dať označenie Tabuľka vpravo. Názov tabuľky a samotná tabuľka nesmú byť na rôznych stranách, text v tabuľke písať o jeden stupeň menším písmom ako základný text, ak je tabuľka veľká a musí sa rozdeliť, na novú stranu hore vpravo napísať: pokračovanie tabuľky...,

–        používať okrúhle zátvorky ( ), lomku / používať len ako lomku,

–        za interpunkčnými znamienkami  , . : ;  nechať jednoúderovú medzeru,

–        pri používaní rozdeľovacieho znamienka -:

a) ak sa používa ako pomlčka treba nechať jednoúderovú medzeru z oboch strán,

b) vo význame spojovníka bez medzier,

            - znak %: vyjadruje slovo percentný (napr. 1-percentný roztok) aj percento (napr. 1 percento) píše sa s medzerou, t. j. 1 %,

–        poznámky pod čiarou písať menším typom písma, napr. 8-bodovým, riadkovanie 1

–        riadkovanie základného textu nemá byť väčšie ako 1,5 a menšie ako 1,

–        pri obsádzaní obrázkov vlastný text nemiešať s textom k obrázkom,

–        slová v texte zvýrazňovať boldom, kurzívou, verzálom, nepodčiarkovať.

Medzi odstavcami v texte nerobiť medzeru.

Úprava rukopisu sa riadi:

 STN 016910:1999 – Pravidlá písania a úpravy rukopisu, STN ISO 2145:1998 – Dokumentácia – Bibliografia, odkazy, obsah, forma a štruktúra, STN ISO 2145:1997 – Dokumentácia, číslovanie odielov a pododdielov písaných dokumentov. Pri citovaní použitej literatúry treba dodržať platnú normu STN ISO 690 (01 0197). Rovnako meracie jednotky treba používať v súlade s normou STN 01 1300, resp. STN ISO 31-0 (01 1301). Vyjadrovanie časových údajov platí STN 01 0186. Pre úpravu rukopisov vydaných v elektronickej forme platí ČSN ISO 690-2:2000 Informace a dokumentace – Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov.

Autor vráti vydavateľstvu SPEKTRUM STU rukopis, v ktorom sú zásahy jazykového redaktora, na archivácu.

Autor odovzdá  rukopis do vydavateľstva SPEKTRUM STU v papierovej a v elektronickej forme pri zadaní diela  spolu s objednávkou na vydanie vo Worde, resp. inom programe, príp. v pdf formáte.