Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Príloha č. 1

Charakteristika edícií

 

Pri definovaní jednotlivých edícií sa vychádza z potreby upresnenia jednotlivých kategórii publikovaného dokumentu. Jednotlivé kategórie dokumentu sú rovnocenne definované pre kategóriu tlačeného i elektronického dokumentu. Publikovaný dokument sa chápe ako zverejnený dokument akéhokoľvek druhu rozširovaný v minimálne 50 identických exemplároch (tlačené médium, CD médium). Pre dokumenty v elektronickej forme je podmienkou zverejnenia ich prístupnosť na internete v dohodnutom časovom intervale a dostupnosť v príslušnej knižničnej sieti. Pri definícii jednotlivých kategórii edícii sa vychádza z druhovo-funkčnej charakteristiky doplnenej bibliografickou úrovňou a charakterom dokumentu.

Základné druhy sú:

1. Skriptá - odborne recenzované, redakčne upravené publikácie, majú pridelené číslo ISBN, väzbu V/1, V/2,  spravidla formát A/4, upravené podľa pokynov vydavateľstva na úpravu rukopisov a príloh.  Počet recenzentov: 2. Rozsah skrípt – 60 normostrán na 1 hodinu prednášok/cvičení v týždni.

a) Teoretické skriptá - učebná pomôcka obsahujúca výklad podstatných častí výučby konkrétneho predmetu v súlade s učebnou osnovou predmetu. Slúžia na aktualizáciu vysokoškolských učebníc. V zásade by sa nemali vydávať v nezmenenom vydaní po uplynutí piatich rokov.

b) Návody na cvičenia - učebná pomôcka určená na realizáciu praktických laboratórnych, výpočtových a konštrukčno-projektových zadaní v rámci výučby konkrétneho predmetu. Sú doplnkom ku teoretickým skriptám.

2. Vysokoškolská učebnica – odborne, príp. aj jazykovo recenzovaná, redakčne upravená publikácia, má pridelené číslo ISBN, väzbu V/2, V/8, formát B/5, príp. A/5, A/4, upravená podľa pokynov vydavateľstva na úpravu rukopisov a príloh, obálku laminovanú, spravidla farebnú.

Je to publikácia podávajúca systematický, pedagogicko-didaktickým cieľom prispôsobený ucelený výklad poznatkov z určitej vednej alebo spoločenskej oblasti. Ide o recenzovaný súbor najnovších poznatkov v danom odbore s príslušnou vydavateľskou úpravou a určený pre širšiu komunitu. Súčasťou učebnice je vecný register. Počet recenzentov: 3. Ak je text učebnice v cudzom jazyku, minimálne jeden z recenzentov musí mať vzdelanie v príslušnom jazyku. Rozsah - max. 60 normostrán na 1 hodinu prednášok/týždeň x počet študijných programov.

3. Odborná príručka - odborne recenzovaná, redakčne upravená publikácia, má pridelené číslo ISBN, väzbu V/2, formát A/4, A/5, B/5, upravená podľa pokynov vydavateľstva na úpravu rukopisov a príloh, obálku laminovanú.

Knižná pomôcka slúžiaca na prehĺbenie učiva a uľahčujúca samostatnú prácu na seminároch, cvičeniach, prácach v teréne a pod. Obsah a rozsah príručky musí byť v súlade s jej poslaním. Obsahovo môže byť zameraná užšie v rámci jedného predmetu, interdisciplinárne, alebo môže zahŕňať problematiku viacerých disciplín. Počet recenzentov: 2.

4. Monografia - odborne recenzovaná, redakčne upravená publikácia, má pridelené číslo ISBN, väzbu V/2, formát spravidla B/5, upravená podľa pokynov vydavateľstva na úpravu rukopisov a príloh, obálku laminovanú.

Publikácia obsahujúca pôvodné monotematické vedecké práce. Ide o práce, v ktorých sú spracované výsledky získané riešením vedecko-výskumných a expertíznych úloh autora.

Zameriava sa predovšetkým na výklad metód a ich použitie. Určená je ako doplnková literatúra pre študentov na prehĺbenie  poznatkov v určitej vednej oblasti. Rozsah  nesmie byť menší ako 3 AH. Publikácia musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti. Počet recenzentov: 3. Ak je text monografie v cudzom jazyku, jeden z recenzentov musí mať vzdelanie v príslušnom jazyku.  

5. Vedecké práce/Kvalifikačné práce –  úplné texty habilitačných a doktorandských prác, majú pridelené číslo ISBN, väzbu V/2, formát A/4, B/5, obálku laminovanú.

Publikácia vychádza po úspešnom ukončení habilitačného, resp. dizertačného konania. Tituly vychádzajú v jednotnom formáte v slovenskom, alebo svetovom jazyku.

6. Vedecké zborníky - odborne recenzované publikácie, majú spravidla pridelené číslo ISBN alebo ISSN, väzbu V/2, formát A/5, A/4, B/5, upravené podľa pokynov vydavateľstva na úpravu rukopisov a príloh, obálku laminovanú.

Publikácie zahŕňajúce recenzované články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu.

Môžu mať určitú periodicitu alebo sa vydávajú príležitostne v spojitosti s vedeckou konferenciou alebo seminárom.

7. Ostatná odborná literatúra - odborne recenzované publikácie, môžu mať pridelené číslo ISBN, väzbu V/1, V/2, V/8, upravené podľa pokynov vydavateľstva na úpravu rukopisov a príloh.

a) Ide o diela, ktoré nie sú zaradené ani do jednej z predchádzajúcich edícií, napr. jubilejné publikácie, bibliografie, publikácie informačno-propagačného charakteru.

b) Publikácie vydané vydavateľstvom v rámci podnikateľskej činnosti. Ide o širšie žánrové a tematické spektrum odborných publikácií. Rozhodujúcou podmienkou na ich vydanie je, okrem náležitej odbornosti, aby ich vydanie nebolo ekonomicky stratové.

8. Odborné časopisy - odborne recenzované, majú číslo ISSN, spravidla ich vydávajú fakulty.

9. Elektronický dokument - dokument, ktorý sa rozširuje v elektronickej forme prostredníctvom systémov elektronického publikovania.

Pre publikovanie v tejto forme platia tie isté charakteristiky edícií publikácií ako pre tlačené publikácie s výnimkou špecifikácii pre tlačenú publikáciu (väzba, laminovaná obálka).

Publikácia môže vyjsť na CD nosiči, alebo môže byť umiestnená na www-stránkach – v tomto prípade musí byť uvedený aj časový interval umiestnenia dokumentu na stránkach.

 

Materiál spracovaný z:

Š. Kimlička: Spracovanie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a aktivít

Metodika prípravy podkladov a zaraďovania publikácii, ohlasov a aktivít do kategórií.

ISBN 80-85697-87-4