Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Zapísať sa do jazykových kurzov na zimný semester akademického roku 2017/2018 sa môžete osobne do konca septembra 2017 v čase od 13:00 h do 15:00 h.  
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY SA PREDLŽUJE DO 16. OKTÓBRA 2017 !

Miesto zápisu: Jazykové centrum STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 1. posch., blok E č. 206.

Záujemca o jazykový kurz sa môže záväzne elektronicky zapísať, ak si stiahne a vyplní prihlášku na vybraný jazykový kurz, ktorú nájde na:

https://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=11415

a pošle skenovanú prihlášku na e-mailovú adresu jazykove.centrum@stuba.sk
v termíne najneskôr do 16.10.2017.