Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave
LOGO Jazykove Centrum ICV STU

INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA STU 

                          INSTITUTE OF LIFELONG LEARNING STU

      ИНСТИТУТ ПОЖИЗНЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУ

SLOVENSKO MODULOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE POTENCIÁLNYCH ZAHRANIČNÝCH ZÁUJEMCOV
GB MODULAR EDUCATION PROGRAMME FOR PERSPECTIVE FOREIGN APPLICANTS               
RF МОДУЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Jazykové centrum poskytuje  moduly/kurzy  pre záujemcov zo zahraničia, ktorí majú záujem:
▪  pracovať, alebo už pracujú a žijú na Slovensku a potrebujú sa dorozumieť na pracovisku;
▪  naučiť sa komunikovať v slovenskom jazyku;
▪  študovať na niektorej z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v slovenskom jazyku;
▪  doplniť si vedomosti z ďalších odborných predmetov.
Jednotlivé moduly / kurzy sú v slovenskom jazyku i v anglickom jazyku. 

 Language Centre offers modules/courses for all those from abroad who are  interested in:
▪ working, or who already work and live in Slovakia and need to communicate in their workplace;
▪ learning to communicate in the Slovak language;
▪ studying in the Slovak language at one of the faculties of the Slovak University of Technology in Bratislava;
▪ completing their knowledge of other technical subjects;
Individual modules / courses are in both Slovak and English. 

Языковой центр обеспечивает модули / курсы для кандидатов из-за рубежа, которые  заинтересованы в:
▪ работа или уже живут и работают в Словакии и должны общаться на рабочем месте;
▪ научиться общаться на словацком языке;
▪ изучить на одном из факультетов Словацкого технического университета  в Братиславе на словацком языке;
▪ дополнить свои знания о других профессиональных предметов.
Отдельные модули / курсы на словацком языке и на английском языке.

 

 Modul SPRIEVODCA PRE ZAHRANIČNÝCH ZÁUJEMCOV (MSZZ)
 
Module GUIDE FOR FOREIGN APPLICANTS (MGFA)
 
Модуль РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (MPИЗ)

Vzdelávanie je plánované na 22 hodín.  Absolvent získa vedomosti o geografii, kultúre, živote a o štúdiu na Slovensku, o vysokoškolskom vzdelávaní  na  Slovenskej  technickej  univerzite  v  Bratislave, o podmienkach štúdia, grantoch, štipendiách, formalitách a živote na Slovensku.

The education is scheduled for 22 hours. The graduate will be equipped with knowledge of geography, culture, life and studies in Slovakia, about higher education at the Slovak University of Technology in Bratislava, conditions of the study, grants, scholarships, formalities and life in Slovakia.

Образование запланировано на 22 часов. Выпускник получит знания о географии, культуре, жизни и oб учёбe в Словакии, o высшем образовании в Словацком техническом университетe  в Братиславе, oб yсловиях учёбы, грантax, стипендияx, формальностяx и o жизни в Словакии.

Modul SLOVENSKÝ JAZYK (MSJ) 
Module SLOVAK LANGUAGE (MSL) 
Модуль СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК (MCЯ) 

Vzdelávanie  je plánované na 240 hodín. Absolvent modulu dosiahne 4 jazykové zručnosti na požadovanej základnej úrovni, t. j. čítanie s porozumením, počúvanie, komplexné základné ústne  a písomné oznámenie o každodenných témach pomocou inštruktážnych materiálov obsiahnutých v príslušných učebných textoch.

The education is scheduled for 240 hours. The graduate will gain four language skills at the required basic level, i.e., reading comprehension, comprehensive listening, complex forms of basic oral and written communication on everyday topics by means of instructional material contained in the respective lessons of instructional texts.

               Образование запланировано на 240 часов. Выпускник достигнет четырех языковых навыков на требуемом базовом уровне, т.e., понимание прочитанного, аудирование, комплексное базовое устное и письменноесообщение о бытовыx темax, используя учебный материал содержащийся в соответствующих учебныx тeкcтax.

 Modul SLOVENSKÝ JAZYK Intenzívny (MSJI) 
 Module SLOVAK LANGUAGE Intensive (MSLI)
 Mодуль СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК Интенсивный (MCЯI)

Vzdelávanie je plánované na 640 hodín (zimný semester 320 hod, letný semester 320 hod). Absolvent modulu dosiahne  4 jazykové zručnosti na požadovanej (pokročilej) úrovni, t j, čítanie  s porozumením, komplexné počúvanie, základné ústne a písomné oznámenie o každodenných témach prostredníctvom inštruktážnych materiálov obsiahnutých v príslušných lekciách učebných textov a základnú odbornú terminológiu z technických študijných odborov. Je schopný samostatne komunikovať, popisovať každodenné aktivity, orientovať sa v čase a priestore, vyjadrovať minulé akcie, vyplniť jednoduchý dotazník, napísať svoj životopis.

The education is scheduled for 640 hours (winter term 320 hrs, summer term 320 hrs). The graduate will gain four language skills on the required (advanced) level, i.e., reading comprehension, comprehensive listening, basic oral and written communication on everyday topics by means of instructional material contained in the respective lessons of instructional texts, and the basic professional terminology from technical branches of study. He/she is capable to independently communicate, describe everyday activities, orient himself/herself in time and space, express past actions, fill-in a simple questionnaire, write his/her CV.

Обучение планируется на 640 часoв (зимний семестр 320 час., летний семестр 320 чac.). Выпускник достигнет четырех языковых навыков на тpебуeмoм (продвинутoм) уровне, т.е. понимание прочитанного, комплекснoе аудирование, базовое устное и письменное сообщение о бытовыx темax, используя учебный материал содержащийся нa соответствующих урокаx изучения  учебныx тeкcтoв и базовую техническую терминологию технических специальностeй. Он способен самостоятельно общaтьcя, описывать ежедневные деятельности, ориентироваться в пространстве и времени, выражaть прошлые действия, заполнить простую анкету, написать свое резюме.

Modul ANGLICKÝ JAZYK A (MAJ) 
Module ENGLISH LANGUAGE A (MELA)  
Модуль АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК A(MAЯ) 

Vzdelávanie  je plánované na 80 hodín (začiatočníci 40 h, pokročilý 40 hod), je rozdelené do dvoch cykloch a v dvoch úrovniach:  pre začiatočníkov  −  absolvent dosiahne  jazykové zručnosti na požadovanej základnej úrovni, t. j. čítanie s porozumením, komplexné počúvanie, základné ústne a písomné  vyjadrovanie na každodenné témy v študijných  materiáloch  prezentovaných na jednotlivých lekciách výučby. Pre pokročilých − absolvent dosiahne  požadovanú slovnú zásobu, cvičí svoje ústne alebo písomné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, učia sa základnú odbornú terminológiu použiteľnú v technických odborov spojených so štúdiom.

The education is scheduled for 80 hours (beginners 40 hrs, advanced 40 hrs), it is organised in two cycles and two levels: for the beginners − the graduate will gain language skills at the required basic level, i.e., reading comprehension, comprehensive listening, basic oral and written communication on everyday topics in the study material presented at individual lessons. For the advanced − the graduate will achieve the required vocabulary, train his/her oral or written communication skills in English language, learn basic professional terminology applicable in branches of technology related to the study.

Образование запланировано на 80 часов (40 часов для начинающих, передовые 40 часов), делится на два цикла и двух уровнях: дляначинающих −языковые навыки выпускник, чтобы достичь желаемого базового уровня, т. й. понимание прочитанного, аудирование комплекс, основной устную и письменную выражение повседневные темы в учебных материалов, представленных на учении индивидуальных занятий. Расширенный −высшая достигает желаемого словарный запас, практиковать свои устные или письменные навыки общения на английском языке, узнать основные технические термины полезно в технических областях, связанных с изучением.

 Modul MATEMATIKA (MMat)
 Module MATHEMATICS (MMath)
 Модуль МАТЕМАТИКА (MMate)

Vzdelávanie  je plánované na 52 hodín, je  organizované v dvoch cykloch a v dvoch úrovniach pre začiatočníkov a pre pokročilých. Absolvent bude mať  znalosti z  matematiky v teoretických a praktických aplikáciách, bude pripravený na štúdium študijného programu na zvolenej škole na Slovensku.

The education is scheduled for 52 hours, it is organised in two cycles and two levels: for beginners and for advanced. The graduate will be equipped with knowledge of Mathematics in theoretical and practical applications; and will be prepared for pursuing the study programme in the selected school in Slovakia.

Образование запланировано на 52 часов, оно организовано в двух циклах и двух уровнях для начинающих и продвинутых. Выпускник будeт иметь знания математики в области теоретического и практического применения, будeт подготовлен к изучению учебной программы выбранных школах в Словакии.

Modul FYZIKA (MF) 
Module PHYSICS (MPH) 
Модуль ФИЗИКА (MФИЗ) 

Vzdelávanie je plánované na 24 hodín, absolvent bude mať znalosti zo základov fyziky aplikovaných vied a inžinierstva, využije svoje znalosti v teoretických a praktických aplikáciách a bude pripravený na štúdium študijného programu na zvolenej fakulte.

The education is scheduled for 24 hours, the graduate will gain knowledge of Basics of Physics in applied sciences and engineering, and will use his/her knowledge in theoretical and practical applications, and be prepared for pursuing the study programme in the selected faculty.

Образование запланировано на 24 часов, выпускник будeт иметь знания основных физических прикладных наук и инжинерии, использует свой опыт в области теоретического и практического применения и будeт подготовлен к изучению учебной программы выбранного факультета.

 Modul ZÁKLADY PRÁCE S PC (MZPPC)
 Module BASICS OF WORKING WITH PC (MBWPC)
 Модуль HAЧATKИ ПЦ РАБОТЫ (MH ПЦ)

Vzdelávanie je plánované na 25 hodín. Absolvent bude mať znalosti zo základov práce z PC, bude pripravený na štúdium študijného programu na zvolenej fakulte.

The education is organised for 25 hours. The graduate will master the Basics of Working with PC, and will be prepared for pursuing the study programme at the selected faculty of the STU.

Образование запланировано на 25 часов. Выпускник будeт иметь знания основной работы ПК, будeт подготовлен к изучению учебной программы выбранного факультета.

Modul ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (MEI) 
Module ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MEEng) 
Модуль ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА (MЭИ) 

Vzdelávanie je plánované na 25 hodín. Absolvent bude mať znalosti z oblasti environmentálneho inžinierstva, získané teoretické a praktické vedomosti bude vedieť uplatňovať a bude pripravený na štúdium študijného programu na zvolenej fakulte.

The education is scheduled for 24 hours. The graduate will be equipped with knowledge  of Environmental Engineering, capable to use the achieved theoretical and practical knowledge, and prepared for pursuing the study programme in the selected faculty of the STU.

Образование запланировано на 25 часов. Выпускник будeт иметь знания инженерной экологии, сможет применять теоретическиe и практическиe знания, и будeт подготовлен к изучению учебной программы выбранного факультета.

 Modul GEOLÓGIA (MG)
 Module GEOLOGY (MGE)
 Модуль ГЕОЛОГИЯ (МГ)

Vzdelávanie je plánované na 24 hodín. Absolvent bude vybavený znalosťami zo základov geológie aplikovaných vied a inžinierstva,  využije svoje znalosti v teoretických a praktických aplikáciách; bude pripravený na výkon študijného programu na  vybranej fakulte STU.

The education is scheduled for 24 hours. The graduate will be equipped with knowledge of Geology Basics of applied sciences and engineering, he/she will make use of his/her knowledge in theoretical and practical applications; and be prepared for pursuing the study programme in the selected faculty of the STU.

Образование запланировано на 24 часов. Выпускник будeт оснащен знаниями основ геологии прикладныx наук и инжинерии, сможет использовать свой опыт в теоретических и практических приложенияx. Он будет подготовлен k выполнeнию учебной программы выбранного факультета CTΥ.                                                      

 

Moduly boli akreditované / Modules have been accredited / Модули были аккредитованы: MŠVVŠ SR 2011

 

 

KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 917 669 198
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk


CONTACT

Slovak University of Technology in Bratislava
Institute of Lifelong Learning STU
Language Centre
Vazovova Street 5, City 812 43 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421 917 669 198
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk

 

КОНТАКТ

Словацкий технологический университет&nbsp в Братиславе
Институт непрерывного образования СТY
Языковой центр
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Словакия
Тел.: +421 917 669 198            
Электронная почта: jazykove.centrum@stuba.sk

STU Main Entrance of the Rectorate, Vazovova