Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.

je úspešným absolventom Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, špecializácie Ekonomicko-matematické výpočty (1975) a ašpirantúry na Moskovskom inštitúte riadenia na katedre Ekonomickej kybernetiky (1978). Je známym slovenským odborníkom v oblastiach metód na podporu rozhodovania, štatistiky a ekonómie. Je autorom 46 knižných publikácií, 22 skrípt a vyše 400 publikovaných časopiseckých alebo konferenčných príspevkov. Predstavuje priekopníka zavádzania výpočtovej techniky do výučby aj do praxe pri riešení štatistických úloh a ich aplikácií. V podmienkach SR organizoval osvojenie systémov SAS a SPSS na sálových počítačoch a systému Statgraphics na osobných počítačoch. Aktívne pracoval na šírení postupov práce s tabuľkovými procesormi (Lotus, SuperCalc a Quattro).

Bol predsedom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a dlhoročným organizátorom resp. spoluorganizátorom Slovenskej štatistickej konferencie, Slovenskej demografickej konferencie, konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska, Ekomstatu, Výpočtovej štatistiky a Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov. Je šéfredaktorom časopisu Forum Statisticum.

V súčasnosti venuje pozornosť popularizácii riešenia štatistických úloh pomocou funkcií, nástrojov a podsystému PivotTable v Exceli (publikácie Štatistika v Exceli; Štatistické úlohy a ich riešenie v Exceli; Štatistika v Exceli 2007; Štatistika jednoducho v Exceli – ich obsahy možno nájsť na www.statis.biz).