Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Mobility študentov STU v akademickom roku  2015/2016 
  ERASMUS+   NŠP   CEEPUS   Spolu  
Fakulty V P V P V P V P
SvF 95 26 3 1 13 3 111 30
SjF 31 19 0 0 0 0 31 19
FEI 24 17 0 0 0 2 24 19
FCHPT 31 17 3 0 6 2 40 19
FA 70 25 1 1 0 0 71 26
MTF 12 0 2 0 14 6 28 6
FIIT 12 2 0 0 0 1 12 3
ÚM 5 7 0 0 2 5 7 12
Spolu 280 113 9 2 35 19 324 134
  ∑393   ∑11   ∑54   ∑458

 

V - vyslaní študenti; P - prijatí študenti

Mobility na STU za roky 2011- 2016
Akad. rok vyslaní         prijatí         Spolu
  Erasmus+ NŠP CEEPUS iné spolu Erasmus+ NŠP CEEPUS iné spolu  
2011/12 176 28 59 * 0 57 5 24 * 86 86
2012/13 192 22 * * 0 76 13 23 * 112 112
2013/14 230 33 35 34 0 89 13 34 30 166 166
2014/15 305 15 67 30 0 100 8 47 22 177 177
2015/16 280 9 35 30 0 113 2 19 34 168 168

Vysvetlivky: * v danom akademickom roku neboli údaje k dispozícii

Prehľad dohôd so zahraničnými univerzitami - rok 2016
STU UNIVERZITNÉ  FAKULTNÉ  ERASMUS+ ERASMUS+ ICM  SPOLU
R-STU 104     2 106
SvF   4 87 2 93
SjF   5 42   47
FEI   4 38   42
FCHPT   5 64   69
FA   4 42   46
MTF   14 30   44
FIIT   1 20   21
ÚM     18 2 20
Spolu 104 37 341 6 488

Riešené medzinárodné vzdelávacie a nevýskumné projekty a zapojenosť fakúlt do sietí CEEPUS v roku 2016
STU CEEPUS ERASMUS+ LLP TEMPUS SLOVAK Aid INÉ SPOLU
R-STU   3         3
SvF 2         2 4
SjF 9 2       1 12
FEI 1 1 1       3
FCHPT 2 1 1 1 2 2 9
FA         1   1
MTF 12 3         15
FIIT     1       1
ÚM 1 0 1 1     3
Spolu 26 10 4 2 3 5 50

Pozn.: *- napr. Akcia Rakúsko -Slovensko, Baltic University Programme, International Visegrad Fund

Vyslaní a prijatí Erasmus+ študenti STU za roky 2011 - 2016
akad. rok vyslaní prijatí spolu
2011/2012 176 54 230
2012/2013 192 76 268
2013/2014 230 89 319
2014/2015 305 100 405
2015/2016 280 113 393
Spolu 1 183 432 1 615