Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

era+

.

Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je sedemročný program (2014-2020) zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Program Erasmus+ disponuje jednou unifikovanou štruktúrou pozostávajúcou z troch jasných „kľúčových akcií“, alebo oblastí, ktoré vysvetľujú podporené aktivity.

era+

V oblasti  vysokoškolského vzdelávania je program Erasmus+ zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

 

KĽÚČOVÁ AKCIA 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

viac informácií tu

 

KĽÚČOVÁ AKCIA 2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Prínos vysokoškolského vzdelávania v oblasti pracovných miest a rastu je možné zvýšiť užším prepojením vzdelávania, výskumu a podnikateľskej sféry a tiež posilnením spolupráce s inými oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy.

Táto akcia sa venuje aktivitám, ktoré podporujú podnikavosť a tvorivosť naprieč všetkými odbormi a stupňami vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy). Rovnako sa zaoberá možnosťami zlepšenia inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní formou interaktívneho študijného prostredia, infraštruktúry pre prenos znalostí a opatrení pre budovanie kapacít s cieľom podporiť modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v rôznych častiach sveta.

 

KĽÚČOVÁ AKCIA 3:  Podpora reformy politík

Akcia sa sústreďuje na podporu tvorcov politík, pričom poskytuje najefektívnejšie prostredie pre rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy.

Podpora reformy politík posilňuje základňu poznatkov a dôkazov potrebných pre politické rozhodnutia cestou podpory spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, medzinárodnými organizáciami a politickými činiteľmi.

Aktivity, ktoré sú podporené v tejto oblasti, boli navrhnuté v súlade s plnením cieľov stratégie Európa 2020 pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže formou posilňovania spolupráce medzi štátom a všetkými sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane vysokoškolského vzdelávania.

.

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované a centralizované.

1) Decentralizované akcie sú riadené Národnými agentúrami v každej účastníckej krajine programu. Na Slovensku: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

2) Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA).

 

V OBLASTI  VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA je možné získať podporu na tieto aktivity:

1)      Strategické partnerstvá (decentralizovaná akcia)

2)      Znalostné aliancie (centralizovaná akcia)

3)      Projekty zamerané na budovanie kapacít (centralizovaná akcia)

 

1) STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ

Strategické partnerstvá podporujú organizácie z rôznych sfér s cieľom spolupracovať a implementovať inovatívne postupy, ktoré vedú k vysokej kvalite výučby, odbornej prípravy, vzdelávania a práce s mládežou.

Tieto partnerstvá by mali napomáhať realizácii zmien nielen v tých organizáciách, ktoré sa priamo zúčastňujú akcie, ale i v systémoch vysokoškolského vzdelávania cestou výmeny nových vedomostí a osvedčených postupov.

Partnerstvá by mohli implementovať aktivity akými sú napríklad:

 • vývoj a realizácia spoločných študijných modulov, programov a kurikúl – medzi členmi partnerstieva z rôznych krajín, odbormi a sektormi (verejným/súkromným) s cieľom zabezpečiť prepojenie s potrebami trhu práce
 • implementovanie projektových aktivít za účasti podnikov a študentov/zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania
 • efektívnejšie využívanie virtuálnej mobility, otvorených vzdelávacích zdrojov a informačno-komunikačných technológií s cieľom implementovať inovatívne prístupy vo výučbe
 • integrovanie diaľkového, modulárneho a externého vzdelávania do systému poskytovania vysokoškolského vzdelávania
 • zvýšenie angažovanosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k miestnym/regionálnym inštitúciám a zainteresovaným stranám z občianskej spoločnosti
 • posilnenie spolupráce medzi rôznymi sektormi formálneho a neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy
 • zlepšenie študijného poradenstva, coachingových metód a nástrojov, služieb pre podporu študentov

Fakty o strategických partnerstvách

 • Projekty: 2 až 3 roky
 • Podpora: do výšky 300 000 EUR na 2 roky alebo do výšky 450 000 EUR na 3 roky

Podpora silnejšej spolupráce medzi:

 • inštitúciami vysokoškolského vzdelávania
 • vysokoškolským vzdelávaním a inými sektormi vzdelávania
 • vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce

Ciele:

 • zlepšenie kvality vzdelávania a výučby
 • vývoj nových a inovatívnych kurikúl
 • využitie potenciálu virtuálnych kooperačných platforiem a iných otvorených vzdelávacích zdrojov

Aktivity môžu dodatočne zahŕňať:

 • kombinovanú mobilitu študentov (fyzická mobilita kratšia než 2 mesiace v kombinácii s virtuálnoumobilitou)
 • podujatia spoločnej odbornej prípravy zamestnancov a intenzívne študijné programy (5 dní až 2 mesiace)
 • dlhodobú výučbu alebo odbornú prípravu (2 až 12 mesiacov)

Partnerstvá pozostávajú z minimálne 3 organizácií z 3 krajín programu.

 

2) ZNALOSTNÉ ALIANCIE

Znalostné aliancie posilňujú schopnosti Európy v oblasti podnikavosti a povzbudzujú inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní, v podnikateľskej sfére ako i v širšom sociálno-ekonomickom prostredí.

V rámci znalostných aliancií sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a podniky spoločne snažia podporovať inovácie formou:

 • rozvíjania inovatívnych metód vzdelávania a výučby
 • organizovania pokračujúcich vzdelávacích programov a aktivít
 • posilnenia výmeny, toku a spoločnej tvorby znalostí
 • vyvíjania riešení pre náročné témy

Znalostné aliancie môžu prispieť k podpore podnikavosti cestou:

 • zavedenia vzdelávania v oblasti podnikania v ľubovoľnom odbore
 • ponuky nových možností vzdelávania, ktoré si vyžadujú podnikateľské zručnosti

Oblasť vysokoškolského vzdelávania a podniky si môžu vymieňať znalosti cez:

 • študijné aktivity v podnikoch, ktoré sú uznané v rámci kurikúl
 • experimenty, ktoré testujú inovatívne opatrenia
 • výmenu študentov, výskumných pracovníkov a zamestnancov
 • zaangažovanie zamestnancov podnikov do výučby a výskumu

Fakty o znalostnej aliancii

 • Projekty: 2 až 3 roky
 • Maximálna výška podpory 700 000 EUR (dvojročný projekt) a 1 000 000 EUR (trojročný projekt)
 • Uchádzať sa môžu organizácie zriadené v krajine programu
 • Minimálne 6 organizácií z aspoň 3 rôznych krajín programu.
 • Musia sa zapojiť minimálne 2 inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a aspoň 2 podniky
 • Aliancia je otvorená pre každý odbor, oblasť a medzisektorovú spoluprácuestna

 

3) PARTNERSTVÁ ZAMERANÉ NA BUDOVANIE KAPACÍT 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa môžu zúčastniť kooperačných partnerstiev, ktoré sa zameriavajú na budovanie kapacít.

Tieto projekty organizuje a riadi skupina inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z krajín programu na jednej strane a z partnerských krajín na strane druhej.

Existujú dva typy projektov:

 • spoločné projekty pomáhajú inštitúciám vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín rozvíjať, modernizovať a vymieňať nové kurikulá, učebné metódy resp. materiály. Taktiež prispievajú k lepšiemu zabezpečeniu kvality a riadenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • štrukturálne projekty podporujú rozvoj a reformu inštitúcií a systémov vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Cieľom je zlepšiť ich kvalitu a význam a propagovať regionálnu spoluprácu.

V niektorých partnerských krajinách susediacich s EÚ môžu projekty zamerané na budovanie kapacít tiež obsahovať mobilitu zacielenú na študentov a zamestnancov.

Fakty o partnerstvách zameraných na budovanie kapacít

 • Projekty: 2 až 3 roky
 • založené a riadené skupinou vysokých škôl z krajín programu a krajín z iných regiónov sveta spoločné projekty pomáhajú všetkým partnerom rozvíjať, modernizovať a vymieňať si nové kurikulá, učebné metódya materiály ako aj podporiť zabezpečenie kvality a riadenia.
 • štrukturálne projekty rozvíjajú a reformujú inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania zvyšovaním ich kvality a významu ako aj propagovaním regionálnej spolupráce.

Výzvy na podávanie žiadostí: Na rok 2016       Na rok 2017       Na rok 2018

Kalendár pre Kľúčovú akciu 1 a Kľúčovú akciu 2 (výzva 2017): tu

Viac informácií o jednotlivých typoch akcií: Erasmus+ Sprievodca programom

Viac informácií o Erasmus+ programe: tu

Participant identification code (PIC) STU: 999868823

Informácie o projektoch- aj na  granty.stuba.sk