Prejsť na obsah
STUBAčik

Zápis do materskej školy STUBAčik bude prebiehať od 15.04.2021 do 31.5.2021.

Ako prihlásiť dieťa do škôlky

 1. Stiahnite si Žiadosť
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
 2. Žiadosť vyplňte a podpíšte 
 3. Žiadosť dajte potvrdiť pediatrovi
 4. Žiadosť pošlite najneskôr do 31.05.2021 na adresu materskej školy:

Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Bernolákova 2716/1

811 07  Bratsislava

prípadne na e-mailovú adresu: stubacik@stuba.sk

Po termíne uzávierky prihlášok bude zoznam záujemcov zaslaný na fakulty.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 • Do materskej školy je možné prijať deti zamestnancov STU, študentov, alebo doktorandov STU.
 • Dieťa môže byť prijaté do materskej školy ak spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
 • Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov.
 • Prednostne sa prijímjú a do MŠ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnými potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy.
 • Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.