Prejsť na obsah
STUBAčik

Prevádzka materskej školy: od 7,00-16,30hod

V školskom roku 2021/2022 prevádzka materskej školy začína

dňa 02.09.2021 o 7,00hod

Deti do škôlky potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko, dve rúška, vlastnú dezinfekciu, vrecúško- všetky veci prosíme deťom podpíšte

Prosíme nedávajte deťom do škôlky sladkosti, nápoje všetko majú zabezpečené v materskej škole

PROCES PREBERANIA DETÍ -  pre plynulosť mať vopred vyplnené tlačivá

 1. Zákonný zástupca a dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, vydezinfikujú si ruky (rodič aj dieťa)
 2. Poverený zamestnanec vykoná ranný filter s meraním teploty bezkontaktným teplomerom.
 3. Zákonný zástupca odovzdá zamestnancovi MŠ pri vstupe podpísané tlačivá: vyhlásenie o BEZPRÍZNAKOVOSTI a iné tlačivá
 4. Učiteľka usmerní dieťa pri výbere skrinky a pomôže mu odložiť pyžamko a náhradné rúško, po prezlečení si dieťa dôkladne umyje ruky mydlom a vodou,  potom vstupuje do triedy.
 5. Materská škola sa riadi COVID semafórom + vydanými pokynmi MŠ SR zo 17.08.2021 a vyhláškami hlavného hygienika RÚVZ.

Povinnosti zákonných zástupcov:

 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum- max.10min.
 • Dieťa môže sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.
 • Nie je dovolené nosiť si vlastné hračky, vankúšiky a iné predmety.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie zmeny zdravotného stavu dieťaťa, karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom /COVID semafór/.


Prosíme priniesť do škôlky v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí bať farebná), vyplnené a podpísané tlačivá:

Facebook STUBAčik

Naše každodenné aktivity môžete sledovať v uzavretej skupine STUBAčik

Denný poriadok

 • 7,00hod príchod detí do materskej školy
 • pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti- edukačné aktivity,
 • 8,45 hod stravovanie, stolovanie, osobná hygiena
 • hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pobyt vonku
 • 11,45hod stravovanie, stolovanie, osobná hygiena
 • odpočinok /v závislosti od potrieb detí/
 • 14,45hod stravovanie, stolovanie, osobná hygiena
 • hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, odchod detí z MŠ
 • 16,30hod odchod detí z materskej školy, ukončenie prevádzky

Denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí v jednotlivých triedach. Je možné ho upravovať podľa potrieb materskej školy.

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy? 

 • nestrašiť dieťa materskou školou
 • pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy–rozprávať sa o tom, čo tam bude
 • oboznámiť dieťa s prostredím
 • adaptácia na nové prostredie

Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

 • mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše
 • rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť
 • dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu pomáha-zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.

Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

 • ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na rodičov
 • dieťa je ešte závislé na dospelých
 • dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
 • nemá kamarátov

Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

 • uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ
 • vhodná je postupná adaptácia- zo začiatku je vhodný pobyt 2 hodiny a postupne po dohode s učiteľkou pobyt predlžovať o ďalšiu hodinu
 • spolupráca rodiny a školy
 • treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas
 • dovoliť dieťaťu na začiatku priniesť si obľúbenú hračku
 • rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače pýtať sa na vysvetlenie.

Kontakt

e-mail: stubacik@stuba.sk

tel:+421 910 493 435