Prejsť na obsah
STUBAčik

Poplatky za pobyt v STUBAčiku 

Školné

Výška školného:

  • dieťa, ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU 80€ na mesiac
  • dieťa mladšie ako 2,5 roka, ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU 120€ na mesiac
  • dieťa, ktorého rodič nie je zamestnec, študent, doktorand STU 120€ na mesiac

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci bankovým prevodom na účet materskej školy:

IBAN: SK89 0900 0000 0051 7314 8663 

variabilný symbol : je každému dieťaťu priradený

konštatný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

Strava

Celodennná stravná jednotka je 2,50€:

  • desiata 0,38€

  • obed 0,90€

  • olovrant 0,26€

  • režijné náklady 0,96€

Poplatok za stravu sa uhrádza bankovým prevodom vždy mesiac vopred v plnej výške do 15. dňa v mesiaci. Koľko dní je dieťa v MŠ neprítomné, toľko dní sa odráta v nasledujúcom mesiaci.

IBAN: SK89 0900 0000 0051 7314 8663

variabilný symbol : je každému dieťaťu priradený

konštatný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

Kontakt

e-mail: stubacik@stuba.sk

tel:+421 910 493 435