Prejsť na obsah
STUBAčik

Občianske združenie STUBAčik dobrovoľné občianske združenie rodičov detí materskej školy, zamestnancov a priateľov materskej školy.

IČO: 53326512

Členovia prípravného výboru

Ing. Jaroslava Maroszová

Ing. CSc. Ladislav Štibrányi

Mgr. Monika Khúlová

Štatutárny orgán

Ing. Jaroslava Maroszová, predseda

Ing. CSc. Ladislav Štibrányi, podpredseda

Cieľom občianskeho združenia je:

  • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti,
  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov materskej školy a prostredia pre deti – triedy, dvor,
  • finančne pomáhať pri nákupe nových edukačných pomôcok,
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových
  • aktivitách pre deti (plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod.),
  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity,
  • organizovanie a realizácia výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov,
  • prispievať na krúžkovú činnosť organizovanú materskou školou.

Príspevok do OZ STUBAčik

bol odsúhlasený na Stretnutí rodičov dňa 18.08.2021. 

Je možné ho uhrádzať:

- mesačne: 10€
- polročne (september-január/ február-jún): 50€ na účet OZ STUBAčik:
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1901 1201
doplňujúce údaje: meno dieťaťa
Uhrádza sa do 20. v mesiaci, príp.polročný poplatok:
- do 20.09. 1.polrok
- do 20.02. 2.polrok