Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Do 14 dní po ukončení Erasmus+ študijnej mobility, študent odovzdáva na ÚMV STU:


a) Potvrdenie o ukončení pobytu - originál, nie kópia.
Odporúčame študentovi, aby si tlačivo vyplnil sám a prijímajúcu inštitúciu požiadal iba o podpis a pečiatku. Dátum ukončenia štúdia musí byť zhodný s dátumom ukončenia Erasmus+ mobility uvedenom v "Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu" študenta! Odovzdať treba originál tlačiva.
b) Tlačivo o nástupe na štúdium (mobilitu) - Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
c) Výpis výsledkov absolvovaného štúdia na zahraničnej inštitúcii s uvedením absolvovaných predmetov s ECTS kreditmi alebo s iným bodovým hodnotením, ku ktorému musí zahraničná inštitúcia priložiť schému na prevod bodov na ECTS.
Výpis výsledkov vydávajú univerzity po ukončení semestra a spracovaní všetkých údajov.Po zaslaní výpisu výsledkov zahraničnou univerzitou je študent povinný tento výpis doručiť.  V mnohých prípadoch zahraničné univerzity zasielajú výpis výsledkov Erasmus + študentom až po ich návrate z mobility domov.
d) Hodnotiaca správa
Hodnotiacu správu odovzdá iba študent, ktorý pracoval na záverečnej práci (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca). Hodnotiacu správu musí vypracovať a podpísať vedúci záverečnej práce, ktorý viedol študenta na zahraničnej univerzite.
e) Správa študenta z Erasmus+ mobility
Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle študentovi automaticky na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Študent správu vyplní on-line v Mobility Tool a potvrdí stlačením tlačidla "submit". Študent správu nemusí vytlačiť a nemusí ju odovzdať vytlačenú na UMV STU.

Ak je študent mimo Bratislavy alebo Slovenska a teda sa nemôže na útvar medzinárodných vzťahov STU dostaviť osobne v čase stránkových hodín, môže horeuvedené materiály/dokumenty poslať na ÚMV STU poštou (adresa: Útvar medzinárodných vzťahov STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava), alebo poverenou osobou. Mimo stránkových hodín možno materiály odovzdať v podateľni rektorátu STU na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).

PODMIENKY A TERMÍNY PLATBY ZOSTATKU FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - GRANTU

Podanie on-line správy a doručenie všetkých potrebných dokumentov k ukončeniu sa považuje za žiadosť o vyplatenie doplatku vo výške 20% zo schváleného finančného príspevku (grantu).

.

UZNANIE ŠTÚDIA ABSOLVOVANÉHO POČAS ERASMUS+ ŠTUDIJNEJ MOBILITY

Po návrate z Erasmus+ študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole predloží študent na svojej fakulte:
a) Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility
b) Výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený zahraničnou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou,
c) sylaby absolvovaných predmetov,
d) Dohodu o obsahu štúdia (Learning Agreement),
e) Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
f) V prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na zahraničnej vysokej škole.

Štúdium absolvované študentom STU na Erasmus+ študijnom pobyte v zahraničí sa uznáva v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N "Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov". Uznané predmety budú následne zapísané aj do výstupných dokladov po úspešnom absolvovaní štúdia - Dodatok k diplomu.

Ak z dôvodu Erasmus+ študijného pobytu musí študent predlžovať štúdium, môže mu byť školné odpustené alebo znížené v súlade so Smernicou "Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2016/2017" podľa čl. 5, bod 5, písm. b)1. Smernica upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU a uvádza praktický postup, ako podať písomnú žiadosť o odpustenie školného.