Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenska technická univerzita v Bratislave otvára výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SR STU).

V súlade s novelou zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ktorou sa upravujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy a určujú pravidlá jej kreovania, vyhlasuje Slovenská technická univerzita v Bratislave výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V zmysle zákona členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

(Oprávnené právnické osoby a iné inštitúcie na predkladanie návrhov na kandidátov – v zmysle novely zákona č. 131/2002)

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú Akademickému senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.

(Nezlučiteľnosť funkcií kandidáta s prípadnou funkciou člena SR STU)

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby. Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy môže voliť príslušného člena správnej rady verejnej vysokej školy aj z členov akademickej obce príslušnej vysokej školy okrem členov akademického senátu príslušnej verejnej vysokej školy.

Návrh na kandidáta na člena musí obsahovať:

- profesijný životopis navrhovanej osoby

- súhlas navrhnutého kandidáta

- čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v SR STU a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR STU 

Kompletné návrhy je možné podávať do 31.07.2022 v písomnej forme v zalepenej obálke označenej „NOMINÁCIA  NA  ČLENA  SR STU“ na adresu:

Akademický senát

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5

812 43 Bratislava – Staré Mesto