Prejsť na obsah
Verejnosť

Rada vysokých škôl SR vyjadruje obavu o budúcnosť vysokého školstva na Slovensku. Konštatuje,
že financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom, keďže znižovanie štátnej dotácie vysokým školám zásadne oslabuje ich schopnosť plniť svoje spoločenské poslanie. 

RVŠ SR preto kategoricky odmieta túto politiku vlády SR, najmä Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, ktorá podľa nej povedie k nenávratnému rozvratu vysokých škôl na Slovensku a k následnému posilneniu trendu trvalých odchodov mladých ľudí zo Slovenska najskôr za štúdiom, a následne za prácou a novým životom v zahraničí. Rada žiada okamžité začatie dialógu na úrovni vlády SR a reprezentácií vysokých škôl. Vyplýva to z Uznesenia zo zasadnutia pléna Rady vysokých škôl SR dňa 15.6.2022.

Celý text Uznesenia Rady vysokých škôl SR:

K aktuálnemu stavu financovania verejných vysokých škôl:
1) Rada vysokých škôl SR, vyjadrujúc obavu o budúcnosť vysokého školstva na Slovensku, konštatuje,
že financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom. Znižovanie
štátnej dotácie vysokým školám zásadne oslabuje ich schopnosť plniť svoje spoločenské poslanie.
S ľútosťou konštatujeme, že podľa prezentovaných informácií je aj v roku 2023 plánovaný ďalší
výrazný pokles štátnej dotácie verejným vysokým školám, čo súhrnne predstavuje zníženie o 72
miliónov eur oproti roku 2020. V kontexte negatívnych makroekonomických ukazovateľov, akými sú
zvyšujúce sa náklady na základnú prevádzku, či rastúca cena prakticky všetkých komodít pri obrovskej
miere inflácie presahujúcej v súčasnosti 12 %, to bude znamenať kolaps slovenských verejných
vysokých škôl, sprevádzaný odlivom najmä mladých perspektívnych učiteľov a doktorandov do
zahraničia a do súkromnej sféry.
Rada vysokých škôl SR preto kategoricky odmieta túto politiku vlády SR, najmä Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, ktorá povedie k nenávratnému rozvratu
vysokých škôl na Slovensku a k následnému posilneniu trendu trvalých odchodov mladých ľudí zo
Slovenska najskôr za štúdiom, a následne za prácou a novým životom v zahraničí.
Rada vysokých škôl SR žiada okamžité začatie dialógu na úrovni vlády SR a reprezentácií vysokých škôl
s cieľom navrhnúť opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vysokých škôl v záujme zvyšovania ich
kvality a zastavenia deštrukcie slovenského vysokého školstva.
2) V prípade, že predstavitelia vlády nepristúpia k serióznemu dialógu a neposkytnú okamžité záruky
zlepšenia ekonomickej situácie vysokých škôl, vyzývame akademické senáty vysokých škôl a fakúlt,
aby sa v spolupráci s vedeniami vysokých škôl a fakúlt pripravili na koordinované radikálne kroky
s celospoločenským dosahom ako výraz snahy o záchranu vzdelanosti na Slovensku.


K spoločnému systému podpory budovania dobrého mena vysokých škôl:
3) Rada vysokých škôl SR, s cieľom zvrátenia trendu trvalých odchodov mladých ľudí zo Slovenska
najskôr za štúdiom a následne za prácou a novým životom v zahraničí, považuje za nevyhnutné
budovanie pozitívneho mediálneho obrazu slovenských vysokých škôl vo verejnosti na
profesionálnom základe.
Rada vysokých škôl SR konštatuje, že v ostatnej dobe mnohé mediálne výstupy politikov, ako aj
zástupcov viacerých záujmových skupín vrátane niektorých zamestnávateľov, zásadne a nepravdivo
poškodili imidž slovenských vysokých škôl, a tým zneistili mladých ľudí v otázke rozhodovania, či chcú
študovať a žiť doma alebo v zahraničí. Súčasná informačná doba si preto vyžaduje, aby slovenské
vysoké školy a ich reprezentácie informovali verejnosť o skutočnej kvalite slovenských vysokých
škôl, o ich plnej konkurencieschopnosti v európskom priestore a o množstve príťažlivých aktivít, ktoré
slovenské vysoké školy realizujú. A to nie je možné bez profesionálnej marketingovej a mediálnej
stratégie.
Sekretariát: RVŠ SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, 842 15
Bratislava, mobil: 0918 669217, e-mail: lucia.sebechlebska@uniba.sk, URL: http://www.radavs.sk
Rada vysokých škôl SR žiada ministra školstva o podporu a spoluprácu pri budovaní oprávnene
pozitívneho obrazu vysokých škôl reflektujúceho ich celospoločenský prínos.
4) Rada vysokých škôl SR poveruje svojho predsedu, aby na zasadnutie konané na jeseň roku 2022
pripravil návrh riešenia marketingovej a mediálnej stratégie slovenského vysokého školstva vrátane
právnych a ekonomických aspektov jej realizovateľnosti, a to v spolupráci s ostatnými
reprezentáciami vysokých škôl a ďalšími zainteresovanými subjektmi, ktoré majú záujem
o zabezpečenie podmienok pre kvalitné fungovanie vysokých škôl na Slovensku.


K návrhu sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ:
5) Rada vysokých škôl SR žiada preveriť súlad poplatku uvedeného v sadzobníku za úkony SAAVŠ v čl.
3 ods.2 písm. e) s platnou legislatívnou úpravou.
6) Rada vysokých škôl SR žiada SAAVŠ o predloženie kalkulácie jednotkových nákladov pri
navrhovaných poplatkoch.
7) Rada vysokých škôl SR žiada ministerstvo, aby s ohľadom na situáciu vo financovaní vysokých škôl
poskytlo vysokým školám účelové prostriedky na úhradu poplatkov za úkony SAAVŠ.


K bodu rozličné:
8) Rada vysokých škôl SR žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa zaoberal
zisteniami NKÚ uvedenými v Správe o výsledku kontroly prideľovania finančných prostriedkov na
projekty výskumu a vývoja, prijalo relevantné opatrenia a informovalo o nich Radu vysokých škôl SR.