Prejsť na obsah
Verejnosť

Pri dlhšej neprítomnosti (viac ako 5 dní) na pracovisku dávajú fakulty a pracoviská STU svojim zamestnancom vyplniť pri opätovnom vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia - kašeľ, zvýšená teplota, kontakt s nakazenou osobou, osobou v karanténe atď.).

Dotazník obsahuje osobné údaje meno, priezvisko, podpis zamestnanca.

Otázky v dotazníku si fakulty a pracoviská môžu prispôsobovať na vlastné podmienky.

Na každé spracúvanie osobných údajov musí zamestnávateľ disponovať účelom a právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) Spracúvanie údajov o zdravotnom stave zamestnanca, napr. vo forme vyplnenia dotazníka alebo formou merania telesnej teploty, predstavuje spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov. Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov sa vo všeobecnosti zakazuje, pokiaľ prevádzkovateľ nedisponuje niektorou z výnimiek ustanovených v čl. 9 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Takúto výnimku v dnešnej situácii predstavuje čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:

čl. 9 ods. 2 písm. i) nariadenia, ktorý znie :

„Spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo.“

Účel v danej situácii (použitie dotazníka) predstavuje ochrana života a zdravia dotknutých osôb z dôvodu hrozby koronavírusom COVID 19.

 

 

                                                                                                     Ignác Chabroň    v. r.

                                                                             Útvar prevádzky a krízového riadenia

                                                                                                          vedúci