Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážené študentky, vážení študenti,

na základe príkazu rektora číslo 4/2020 – PR zo dňa 9.4.2020, ktorý bol vydaný za účelom možnosti predčasného odubytovania sa zo študentských domovov STU počas pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného výskytom a šírením koronavírusu, bol vypracovaný časový harmonogram a pripravený nasledovný proces odubytovania študentov.

  • Ubytovaní študenti boli na jednotlivých ŠD rozdelení do skupín v závislosti od stupňa a ročníka štúdia, prípadne podľa blokov/poschodí/vchodov ŠD.
  • Jednotlivým skupinám študentov bol do aktuálneho obdobia štúdia v AIS zapísaný na tento účel vytvorený „špeciálny“ predmet, ktorý vidíte medzi svojimi riadne zapísanými predmetmi. Z názvu predmetu je zrejmý účel. Tento predmet bude po odubytovaní všetkým študentom zo štúdia vymazaný.
  • Pre „špeciálny“ predmet = skupinu študentov sú v AIS vypísané „termíny skúšok“, ktoré slúžia pre prihlásenie študenta na konkrétny termín odubytovania zo ŠD.
  • Každý študent sa môže prihlásiť len na jeden termín. Ak chce termín zmeniť, musí sa z prvého termínu najprv odhlásiť. Treba si však ustrážiť časy nastavené pre prihlasovanie a odhlasovanie z termínu.
  • Každý študent si pri prihlasovaní na termín musí pozrieť zoznam študentov, ktorí sú už prihlásení. Na termín sa nemôže prihlásiť, ak je už prihlásený spolubývajúci z jeho izby. V takomto prípade si musí vybrať iný termín. Pri nerešpektovaní tohto pravidla bude síce prihlásenie na termín formálne systémom evidované, ale odubytovanie nebude študentovi umožnené. Prednosť bude mať študent, ktorý sa prihlásil ako prvý.
  • Začiatok konania termínu určuje presný čas, kedy sa musí študent dostaviť na vrátnicu svojho ŠD. Na odubytovanie má študent max. 3,5 hodiny.
  • Systém pre prihlasovanie na odubytovanie bude spustený v piatok 17.4.2020 o 15.00 hod.

Študent je povinný oboznámiť sa s pokynmi pre odubytovanie zo ŠD, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠD.

Všetky informácie ohľadne odubytovania sú zverejnené na stránke www.stuba.sk ako aj na stránkach jednotlivých ŠD. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste písomne nekontaktovali príslušné ŠD. Za pochopenie ďakujeme.

V prípade problémov, ktoré sa týkajú výlučne prihlasovania sa na termín v AIS, sa obráťte na andrea.bujdakova@stuba.sk.


Pokyny k odubytovaniu podľa jednotlivých ŠD: