Prejsť na obsah
Verejnosť

Proces odubytovania bude koordinovaný rezervačným systémom v prostredí AIS (s výnimkou ŠD M. Uhra v Trnave).

Prihlasovanie na termín odubytovania bude prebiehať podobne, ako prebieha prihlasovanie na skúšku. Prihlásenie stačí vykonať v AISe. Termín bude automaticky rezervovaný – neočakávajte žiaden potvrdzujúci e-mail. Termín po rezervácii dôrazne odporúčame dodržať. 

Detailné pokyny k prihláseniu a budú zverejnené pred spustením prihlasovania aj prostredníctvom hromadného e-mailu, ktorý bude zaslaný prostredníctvom AIS.

Upozornenie: rezervačný systém nebude použitý na ŠD M. Uhra v Trnave. Študenti MTF ubytovaní na internáte majú k dispozícii pevne stanovený harmonogram odubytovania podľa poschodí a blokov určený študentským domovom.

 

Harmonogram procesu odubytovania pre študentov bývajúcich v ŠD STU v Bratislave

17.04.2020 15.00 hod. – otvorenie AIS pre prihlasovanie na termíny odubytovania

17.04.2020 – zverejnenie pokynov a pravidiel, ktoré treba dodržať na ŠD pri odubytovaní

20.04.2020 – začiatok odubytovania študentov zo ŠD v Bratislave

15.05.2020 – predpokladaný koniec odubytovania študentov zo ŠD

 

Dôležité upozornenie:

AIS nedokáže zabezpečiť, aby sa na jeden termín odubytovania neprihlásili študenti na rovnakú izbu. Študenti sú povinní pri prihlasovaní sa na termín skontrolovať, či už na odubytovanie nie je prihlásený spolubývajúci z izby. V prípade kolízie bude udubytovaný ten, ktorý sa prihlásil prvý a ďalší bude musieť čakať na ďalší voľný termín.

Zahraniční študenti  (riadni aj mobilitní) si  vo vlastnom záujme zistia, či ich návrat do materskej krajiny je možný a za akých podmienok. V prípade odoubytovania a nemožnosti prekročenia hranice/hraníc do materskej krajiny, nebude následné ubytovanie v ŠD STU možné.

 

Harmonogram odubytovania pre študentov bývajúcich v ŠD M. Uhra v Trnave

17.04.2020 – začiatok odubytovania študentov zo ŠD M. Uhra v Trnave

Odubytovanie sa realizuje podľa časového harmonogramu určeného študentským domovom.

Časový harmonogram odubytovania študentov ŠD M. Uhra Trnava blok A a B


   

Prehľad usmernení pre odubytovanie:

  1. Rektor odporúča študentom, aby pri premiestňovaní zo svojho miesta pobytu do študentského domova využili, pokiaľ je to možné, individuálnu automobilovú dopravu.
  2. V radoch pred ubytovacím zariadením a v študentskom domove dodržujte odstup minimálne 2 metre.
  3. Pred vstupom do študentských domovov sú ubytovaní študenti, prípadne ich splnomocnenci, povinní strpieť prípadné odmeranie telesnej teploty.
  4. Vstup do študentských domovov nebude umožnený osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru a príznakmi zvýšenej teploty.
  5. Ubytovaní študenti sú povinní pred vstupom do študentského domova vyplniť čestné vyhlásenie, ktoré pri odubytovaní poskytne študentský domov.
  6. Vstup a pohyb v študentských domovoch bude umožnený len vo vlastných ochranných pomôckach na prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) a v rukaviciach.
  7. V jednom okamihu sa nesmie nachádzať viac ako jeden študent na jednej bunke.
  8. Ubytovaným študentom sa dôrazne neodporúča používať výťahy študentského domova. V prípade ich použitia nesmie v jednom okamihu výťah používať viac ako jedna osoba. Študentské domovy sú povinné zabezpečiť ich zvýšenú dezinfekciu a zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov.
  9. Ubytovaní študenti sú povinní obmedziť svoj pohyb v študentskom domove časovo na nevyhnutné minimum a nezdržiavať sa v skupinách alebo na miestach s možnou koncentráciou ľudí.