Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

Názov vzdelávacieho programu/modulu KURZ Z CHÉMIE
Profil absolventa

Cieľom kurzu je formou prednášok a hlavne aktívneho precvičovania pripraviť študentov na úspešné zvládnutie predmetov študijného programu, pre ktoré sú vedomosti a zručnosti z chémie nevyhnutné. Kurz je určený pre študentov 2. ročníka Bc. študijného programu Integrovaná bezpečnosť (predtým Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ako aj študentov 1. ročníka Ing. študijného programu Integrovaná bezpečnosť, ktorí na tento študijný program prestupujú z iných odborov alebo univerzít, kurz je otvorený aj pre ostatných študentov. Chémia a na ňu nadväzujúce predmety (napr. Nebezpečné látky, Environmentálna chémia, Chémia procesov horenia a hasenia, Teória požiarov a výbuchov) však patria medzi nosné predmety študijného programu.

Osnova
  • Opakovanie názvoslovia anorganických zlúčenín a výpočtov z chemického vzorca (molárna hmotnosť, stechiometrické zloženie) – 4 hod.
  • Opakovanie vyčíslovania chemických rovníc  (bez zmeny a so zmenou oxidačného čísla) – 3 hod.
  • Opakovanie názvoslovia organických zlúčenín a výpočtov zloženia sústav (hmotnostný a objemový zlomok, mólová a hmotnostná koncentrácia) – 4 hod.
  • Opakovanie princípov výpočtov z chemických rovníc a ich využívanie v praxi – 3 hod.
Odborný garant Ing. Anna Michalíková, CSc.
Organizačný garant RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. Tel.: 0918 646 023
Email: maros.sirotiak@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 14 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania MTF STU v Trnave , Botanická ulica č. 49, miestnosť č. 323a., ŤL
Cena 25 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!