Prejsť na obsah
Absolventi

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná (bilaterálne dohody),  sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.

Ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko)  na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.

K podaniu žiadosti o automatické uznanie dokladu (na základe Bilaterálnych dohôd, Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru) v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je potrebné predložiť:

1. 

vyplnenú elektronickú žiadosť 

2.

kópiu dokladu totožnosti

3.

osvedčenú (notárom, matrične) kópiu diplomu alebo iného dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí 

4.

osvedčenú kópiu dodatku k diplomu (s výpisom absolvovaných predmetov za celé štúdium), ak ho uznaná VŠ vydáva, alebo výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach

5.

potvrdenie o úhrade nákladov spojených s konaním o uznaní dokladu vo výške 20 € (platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou)

6.

potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške (eKolok môžete zakúpiť na pobočkách Slovenskej Pošty. Sumu za eKolok nezasielajte bankovým prevodom. V prípade, že nie je eKolok možné zakúpiť Vám bude po doručení žiadosti vystavený platobný predpis):
a) 5 €
(v prípade bilaterálnej dohody uvedenej nižšie)

b) 30 € (pre ostatné štáty Európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru)

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený (prekladateľom) preklad dokladov, ktoré tvoria prílohu žiadosti, do štátneho jazyka v zmysle § 39 ods. 5 zákona. Zoznam prekladateľov je možné nájsť TU.

Ods. 3 § 56 zákona upravuje používanie titulov. Žiadateľ, ktorému boli uznané doklady o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, je oprávnený ná území Slovenskej republiky používať "akademický titul a jeho skratku tak, ako boli priznané podľa vnútroštátnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu".

Prehľad Bilaterálnych dohôd:

 • Dohoda č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
 • Dohoda č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
 • Dohoda č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva
 • Dohoda č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní časti štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike
 • Dohoda č. 236/1999 Z. z. Dohoda o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, ktorá nadobudla platnosť dňa 28. marca 2015 
  Podľa  článku 1 zmluva sa  okrem uznávania na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl.
  Žiaden absolvent českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).
  Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania.
  Zjednoduší sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu. Absolvent si môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu. Môže tak urobiť priamo na polícii, za tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl.
  Zároveň sa nevyžaduje  uznanie vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, čoho je väčšina na pracovnom trhu. To sú napr. ekonómovia, informatici a i., ktoré nemajú zákonom stanovený kvalifikačný predpoklad na výkon povolania.
  Podrobné informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/zmluva-s-cr/.

Účet pre uhradenie poplatku:

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007
Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kód krajiny: SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
KS: 0308
VS: 901111025
Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko – uznanie dokladu, napr. Einstein – uznanie dokladu


Zaslané doklady sa NEVRACAJÚ!

Možnosti pre zaslanie žiadosti s dokladmi:

1. poštou na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43  Bratislava

2. osobne v podateľni budovy rektorátu STU (prvé dvere vľavo)

Ďalšie informácie:
Mgr. Barbora Urbanová - tel. č. 0917 669 316  (barbora.urbanova@stuba.sk alebo education@stuba.sk)

V prípade, že STU nerealizuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je uvedené na doklade o vzdelaní nie je kompetentná rozhodnúť, to znamená nevydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní a žiadosť aj s predloženými dokladmi žiadateľovi vráti. V takom prípade je potrebné sa obrátiť so žiadosťou na inú vysokú školu v SR, ktorá uskutočňuje vysokoškolské štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. prípadne na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pri hľadaní vhodnej vysokej školy v SR Vám môže pomôcť číselník študijných programov zverejnený na Portáli VŠ, prípadne zoznam akreditovaných študijných programov na vysokých školách v SR, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Na webovej stránke kliknite na odkaz “Zoznam priznaných a pozastavených práv v 1. - 3. stupni VŠ vzdelávania“). Zo zoznamu môžete zistiť, ktorá vysoká škola realizuje štúdium, ktoré je (aspoň z hľadiska názvu programu) príbuzné k tomu, ktoré ste absolvovali.

STU sa pri uznaní dokladu o vzdelaní riadi: