Kritériá používané pri akreditácii habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
(§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

 

t.j. pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c/ zákona)

 

 

ˇ        Spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať v príslušnom študijnom odbore študijný program v druhom stupni alebo v treťom stupni alebo v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia (§ 53 ods. 3 zákona) v príslušnom študijnom odbore.

ˇ        Priebežná výskumná alebo umelecká činnosť v problematike daného alebo príbuzného odboru s medzinárodným ohlasom. Preukázaná grantová úspešnosť alebo iné objektívne preukázanie kvality výskumnej alebo umeleckej činnosti (napr. patenty, realizované projekty, diagnostické, terapeutické postupy). Dodržiavanie vlastných kritérií v predchádzajúcom období.

ˇ        Úroveň kritérií na habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesorov a ich porovnateľnosťs kritériami iných vysokých škôl v tom študijnom odbore alebo v príbuzných študijných odboroch, pričom kritériá zaručujú, že docent resp. profesor bude vyhovovať požiadavkám § 75 ods. 4 resp. 5.

ˇ        Pôsobenie profesora v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore na vysokej škole, ktorý je v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Je vedecky alebo umelecky činný a zodpovedný za výskum a vzdelávanie v študijnom odbore, a garantuje kvalitu a rozvoj študijného programu v druhom stupni alebo v treťom stupni alebo v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia (§ 53 ods. 3 zákona).

ˇ        Ak profesor, ktorý je garantom habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, má pracovnú zmluvu na dobu určitú a vysoká škola nedisponuje ďalším garantom, akreditácia sa časovo obmedzí s prihliadnutím na vedeckú, umeleckú a vzdelávaciu úroveň vysokej školy v príslušnom študijnom odbore alebo sa spôsobilosť nepotvrdí. Funkciu garanta možno vykonávať len na jednej vysokej škole a v jednom študijnom odbore.