Jump to content
ECTS Information Package

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Univerzita Komenského v Bratislave (UK) uzatvorili Rámcovú dohodu o spolupráci a na základe nej Dohodu o realizácii aktivity predmetom, ktorej je vzájomné zabezpečenie výučby výberových predmetov pre študentov STU a UK.

Študent UK môže absolvovať vybrané predmety z ponuky všetkých predmetov, ktoré sú uskutočňované na jednotlivých fakultách STU a Ústave manažmentu STU. Tieto predmety mu budú uznané ako výberové predmety v rámci jeho štúdia študijného programu na UK na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý po absolvovaní týchto predmetov študentovi vyhotoví príslušná fakulta STU alebo Ústav manažmentu STU. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej UK.

Absolvovanie výberových predmetov na fakultách STU alebo Ústave manažmentu STU je podmienené:

1. Prihláškou na absolvovanie výberových predmetov na spolupracujúcej vysokej škole (Prihláška)
Application form for completion of elective courses at a cooperating university (Application)

Študent UK pred začiatkom štúdia na STU vyplní Prihlášku (formulár na stiahnutie).

Prihlášku podpísanú študentom a prodekanom pre vzdelávanie vysielajúcej fakulty UK doručí na príslušné študijné oddelenie príjímajúcej fakulty STU alebo Ústavu manažmentu. 

2. Dohodou o absolvovaní výberových predmetov na spolupracujúcej vysokej škole (Dohoda)
Agreement on completion of elective courses at a cooperating university (Agreement)

Študent UK spolu s Prihláškou vyplní  Dohodu (formulár na stiahnutie), v ktorej uvedie vybrané predmety, ktoré má záujem absolvovať na STU.

Vybrané predmety si vyberie z katalógu predmetov uskutočňovaných na jednotlivých fakultách STU a Ústave manažmentu: https://is.stuba.sk/katalog/.

Dohodu v troch vyhotoveniach podpísanú študentom a prodekanom pre vzdelávanie vysielajúcej fakulty UK doručí spolu s Prihláškou na príslušné študijné oddelenie prijímajúcej fakulty STU alebo Ústavu manažmentu STU. Dohodu podpisuje študent UK, prodekan pre vzdelávanie vysielajúcej fakulty UK a prodekan pre vzdelávanie prijímajúcej fakulty STU alebo Ústavu manažmentu STU. Každá z podpisujúcich strán obdrží jedno vyhotovenie podpísanej dohody.

3. Výpisom výsledkov štúdia (Výpis)
Transcript of academic records (Transcript)

Fakulta STU alebo Ústav manažmentu STU vydá študentovi UK po absolvovaní vybraných predmetov Výpis, na základe ktorého mu príslušná fakulta UK uzná absolvované premety ako výberové v rámci jeho štúdia študijného programu na UK.

Kontakty na prodekanov pre vzdelávanie fakúlt STU a Ústavu manažmentu STU

Kontakty na študijné oddelenia fakúlt STU a Ústavu manažmentu STU

_____________________________________________________________________________________________________________________

The Slovak University of Technology in Bratislava (STU) and the Comenius University in Bratislava (UK) have signed a Framework Agreement on cooperation and an Agreement on the implementation of activities the subject of which is to ensure mutual teaching of elective courses for students of STU and UK.

A student of UK can take part in specific courses from a list of all courses realized across all STU faculties and Institute of Management of STU. Such courses will be accepted as elective courses during the course of studies at UK based on a transcript of study results issued by a relevant STU faculty or Institute of Management of STU. This transcript becomes a part of personal student documentation kept by UK.

Passing of elective courses at STU Faculties or Institute of Management of STU is stipulated by:

1. Application form for completion of elective courses at a cooperating university (Application)

UK student will fill out the Application before starting studies at STU (form download).

 The Application signed by both the student and a Vice-dean for education of the delegating UK Faculty will be delivered to the relevant receiving STU Faculty or Institute of Management of STU study department.

2. Agreement on completion of elective courses at a cooperating university (Agreement)

 UK student will also fill out the Agreement (form download) along with the Application, and will state which courses they are interested in completing at STU.

 Specific courses can be chosen from the catalogue of courses realized at STU Faculties and Institute of Management of STU: https://is.stuba.sk/katalog/?obdobi=281;lang=en

 The Agreement signed by both the student and Vice-dean for education of delegating UK Faculty will be delivered in three copies along with the Application to the relevant receiving STU Faculty or Institute of Management of STU study department. Each of the signing parties will receive one copy of the signed Agreement.

3. Transcript of academic records (Transcript)

 STU Faculty or Institute of Management of STU will issue each UK student a Transcript after passing optional courses, based on which the relevant UK Faculty will accept such completed courses as elective courses completed during their studies at UK.

 

Contacts to Vice-Deans of Education of STU Faculties and Institute of Management of STU

Contacts to study departments of STU Faculties and Institute of Management of STU