Prejsť na obsah
Verejnosť

Výzva

na predkladanie žiadostí

v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov

 

V súlade so Smernicou č. 12/2012 - N rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 1. február 2017

Termín na predkladanie žiadostí: 1. marec 2017, 13.00 hod.

Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 120.000,- Eur

Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 22. marec 2017

Koniec riešenia projektu: 31. december 2017

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú osoby, ktoré neprekročili ku dňu podania žiadosti vek 30 rokov a sú:

-         študentmi dennej formy študijného programu tretieho stupňa a/alebo

-         vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do 3 rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.)

V prípade, že sa žiadateľ uchádza opakovane o poskytnutie grantu, žiadosť môže podať iba v prípade kladného vyjadrenia vedúceho pracoviska ku grantu poskytnutému v predchádzajúcom roku. Žiadateľ môže získať grant v zmysle Smernice spolu dvakrát.

Celé znenie výzvy a žiadosť o grant v roku 2017.