Prejsť na obsah Textová verzia
štvrtok, 18. september 2014

Oddelenie technickej pedagogiky

doc. Ing. Mariana Kundrátová, CSc. vedúca oddelenia

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

tel. číslo 00421917669258

mariana.kundratova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

Doplňujúce pedagogické štúdIum

Jesenný termín záverečných skúšok bude dňa 8. 10. 2014

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov a na vykonané štátne skúšky.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

V súlade s zákonom 317/2009 Z z. je toto štúdium v obidvoch formách štúdia štvorsemestrálne s rozsahom 300 hodín.

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok pre študentov bratislavských fakúlt STU alebo v pondelok pre študentov MTF v Trnave). DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán.

 

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov, obsahovo nadväzujúcich na technické, technicko-ekonomické, technicko-informačné a technicko-umelecké študijné odbory na stredných školách. DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 15. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu ICV STU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete TU.

Skúšky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. marca príslušného akademického roka;

I. ročník letný semester: do 31. augusta príslušného akademického roka;

II.   ročník zimný semester: do 15. marca príslušného akademického roka;

II.   ročník letný semester: do 30. apríla príslušného akademického roka.

!!! NOVÉ POZOR!!! NOVÉ POZOR!!! NOVÉ POZOR!!! NOVÉ POZOR!!! !!!

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý a druhý ročník prosím zrealizovať  do 15. 10. 2014 na účet číslo: 7000084007/8180, variabilný symbol 9071000114 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko

Rozvrh externí študenti prvý ročník 2014/15  TU

Tézy na záverečné skúšky TU

Informácie o záverečných skúškach TU

Hospitačný záznam TU

Pozorovací hárok TU

Pokyny pre písanie záverečnej práce DPŠ TU

Námety na záverečné práce nájdete TU


Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov.

ročník prvý - predmety

ZS P/cv Spôsob ukončenia

 LS P/cv

Spôsob ukončenia
Úvod do pedagogiky

18/6

kz

-

-

Všeobecná a vývinová psychológia

18/6

kz

-

-

Biológia dorastu a školské zdravotníctvo

12/0

s

-

-

Etika a etiketa v práci učiteľa

12/0

s

-

 

Teória výchovy

-

-

18/6

s

Pedagogická a sociálna psychológia

-

-

18/6

s

Všeobecná didaktika

-

-

18/12

s

Komunikácia, rétorika a kultúra prejavu

-

6/6

kz

ročník druhý - predmety

ZS P/cv Spôsob ukončenia LS P/cv Spôsob ukončenia
Didaktika technických predmetov

24/6

s

-

-

Didaktické praktikum

0/20

kz

-

-

Didaktická technika

6/6

kz

-

-

Súčasné trendy vo vzdelávaní

12/0

kz

-

-

Pedagogická prax náčuvová

-

-

0/10

z

Pedagogická prax výstupová

-

-

0/30

kz

Seminár k záverečnej práci

-

-

0/24

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena: 18.09.2014
Tlačiť hore Zdielať
Zodpovedný redaktor za www: Miroslav Babinský, Eva Hotová
 
Ambasádori mc2 - študentská online televízia STUBA green team euring eua