Prejsť na obsah Textová verzia
streda, 3. september 2014

Oddelenie technickej pedagogiky

doc. Ing. Mariana Kundrátová, CSc. vedúca oddelenia

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

tel. číslo 00421917669258

mariana.kundratova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

Doplňujúce pedagogické štúdIum

Termín podávania prihlášok na DPŠ pre akademický rok 2014/15 je 15. september 2014

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov a na vykonané štátne skúšky.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

V súlade s zákonom 317/2009 Z z. je toto štúdium v obidvoch formách štúdia štvorsemestrálne s rozsahom 300 hodín.

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok pre študentov bratislavských fakúlt STU alebo v pondelok pre študentov MTF v Trnave). DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán.

 

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov, obsahovo nadväzujúcich na technické, technicko-ekonomické, technicko-informačné a technicko-umelecké študijné odbory na stredných školách. DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 15. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu ICV STU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete TU.

Skúšky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. marca príslušného akademického roka;

I. ročník letný semester: do 31. augusta príslušného akademického roka;

II.   ročník zimný semester: do 15. marca príslušného akademického roka;

II.   ročník letný semester: do 30. apríla príslušného akademického roka.

!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! !!!

Informácie o záverečných skúškach TU

Prváci externí - študijný materiál TU

Platbu prosím zrealizovať na účet číslo: 7000084007/8180, variabilný symbol 9071000114 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko

Rozvrh denní študenti prvý ročník TU

Rozvrh externí študenti prvý ročník TU

Tézy na záverečné skúšky TU

Hospitačný záznam TU

Pozorovací hárok TU

Pokyny pre písanie záverečnej práce DPŠ TU


Námety na záverečné práce nájdete TU


Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov.

ročník prvý - predmety

ZS P/cv Spôsob ukončenia

 LS P/cv

Spôsob ukončenia
Úvod do pedagogiky

18/6

kz

-

-

Všeobecná a vývinová psychológia

18/6

kz

-

-

Biológia dorastu a školské zdravotníctvo

12/0

s

-

-

Etika a etiketa v práci učiteľa

12/0

s

-

 

Teória výchovy

-

-

18/6

s

Pedagogická a sociálna psychológia

-

-

18/6

s

Všeobecná didaktika

-

-

18/12

s

Komunikácia, rétorika a kultúra prejavu

-

6/6

kz

ročník druhý - predmety

ZS P/cv Spôsob ukončenia LS P/cv Spôsob ukončenia
Didaktika technických predmetov

24/6

s

-

-

Didaktické praktikum

0/20

kz

-

-

Didaktická technika

6/6

kz

-

-

Súčasné trendy vo vzdelávaní

12/0

kz

-

-

Pedagogická prax náčuvová

-

-

0/10

z

Pedagogická prax výstupová

-

-

0/30

kz

Seminár k záverečnej práci

-

-

0/24

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena: 18.06.2014
Tlačiť hore Zdielať
Zodpovedný redaktor za www: Miroslav Babinský, Eva Hotová
 
Ambasádori mc2 - študentská online televízia STUBA green team euring eua